NÄTVERKET NORDEN
Östra Strandvägen 18 C
961 31 BODEN
0921 - 146 64
info@natverketnorden.se
www.natverketnorden.se


2007 12 20
Pressmeddelande.

EU måste rådfrågas om renbeteskonventionen med Norge.
Det finns flera skäl till att Sveriges regering måste rådfråga EU om renbeteskonventionen med Norge.
Detta anser europarättsjurist Lars Ola Hull. Med anledning av prof Ove Brings uttalanden i sameradion den 10 dec 2007
__________________________________________________________________________________


2007 04 15

Europadomstolen om rätten till renskötsel på privatägda marker. (pdf)

Som påtalats i media pågår ett mål vid Europadomstolen om rätten till renskötsel på privatägda marker. Målet är f n registrerat som application no.39013/04 vid domstolen.

EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull anser att finns det anledning för de privata markägarna att ställa krav på att få intervenera i målet. De är f n inte parter men berörs ändå av samebyarnas påståenden i målet att samebyarna har rätt till vinterbete på privatägda marker. Det är möjligt att svenska staten genom ansökan i sig kan förmås att lagstifta med tydlighet att samebyarna har rätt till vinterbete på privatägda marker eller att staten genom dom i målet kan tvingas till det.

Alla som är markägare, känner till svenska statens ovilja att erkänna ersättningsskyldighet om staten i ett allmänt intresse antingen begränsar ägarens egen rätt till brukande av sin fastighet (ex riksintressen) eller ålägger markägaren att tåla att någon annan nyttjar hans mark och vatten (ex jakt- och fiskeområden, utmål). Alla som är markägare känner också till att de svenska ersättningsreglerna för skador som uppkommer genom annans nyttjande att marken och vattnet både är otydliga och ofullständiga och att det alltså inte heller finns någon vilja från svenska staten att genom skadeståndsinstitutet säkerställa markägaren värdet av marken och vattnet.

Den markägare som vill bevaka sin rätt både i förhållande till samebyarna och till svenska staten bör begära att få intervenera i målet. Det är lämpligt att en sådan begäran sker gemensamt genom Föreningen Nätverket Norden.

NÄTVERKET NORDEN – föreningen för civilt egendomsskydd

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av
Stig Eskilsson
Ordförande
Tel: 070-331 86 69
eller
Lars Ola Hull
EU-jurist, jur kand.
Tel: 011-10 22 90


_________________________________________________________________________________

2007 03 23
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO):s ställningstagande hotar demokratin. (pdf)

DO har lämnat ett remissvar på slutbetänkandet ”Jakt och fiske i samverkan” och ”Samernas sedvanemarker” som diskriminerar hela Sveriges befolkning.
DO vill stärka samebymedlemmarnas ställning och höja dess status genom en ratificering av ILO169 och genomföra förslagen i Nordisk samekonvention.
I remissen har DO blandat ihop samebymedlemmar med begreppet samisk urbefolkning, detta trots att i direktiven till utredningen klart och tydligt står att utredaren ”så långt det är möjligt klarlägga grunderna för och omfattningen av samebymedlemmars och markägares rätt till jakt och fiske inom lappmarkerna och renbetesfjällen,”

Att tala om ”samiska urfolkets rättigheter” som DO gör anser vi som mycket anmärkningsvärt. Detta tyder på att DO anser att samebymedlemmarna är liktydigt med samer. Samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer. Att denna lilla grupp skulle vara representativ för en urbefolkning är direkt kränkande mot 90 % av Sveriges samer.

Samebyn administreras med Rennäringslagen. En lag som är direkt fientlig mot demokratin och dessutom strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
Medlemmarna i samebyn väljer in nya medlemmar.
Viktiga frågor i samebyn avgörs med graderad rösträtt dvs. rikedom styr värdet av rösträtten.
Do:s ställningstagande innebära att några förmögna samebymedlemmar avgör vilka som tillhör urbefolkningen samer i Sverige, vilket är befängt.
Dessutom är insynen i samebyn obefintlig.

DO:s ställningstagande för att samebyn ska få ett ökat inflytande innebär en legalisering av graderad rösträtt i Svenska samhället.

NÄTVERKET NORDEN anser att detta är ett grovt brott mot demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter.
Och att detta ställningstagande skadat Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) Katri Linnas trovärdighet för mycket lång tid framöver.


Nätverket Norden – föreningen för civilt egendomsskydd

Styrelsen


Öppet brev till DO

Ytterligare information om Jakt-och fiskeutredningen finns på
http://www.natverketnorden.se/fakta/fakt_inf_ilo169.htm


______________________________________________________________________________________


2006 12 11
En delseger för mänskliga rättigheter.
Fredrik Reinfeldt har förpassat jakt- och fiskeutredningen till soptunnan.
Det logiska var att en utredning som är partisk och inte respekterar mänskliga rättigheter skulle förpassas till soptunnan.

______________________________________________________________________________________

2006 10 28
Förslaget diskriminerar och bryter mot EU-avtal.
(Jakt-och fiskeutredningen)
NÄTVERKET NORDEN motsätter sig det av Ekström lämnade förslag till lag om samverkansområden för jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen, SOU 2005:116. S amt de av honom i övrigt föreslagna lagändringarna och hemställer att regeringen förkastar dem.

______________________________________________________________________________________

2006 06 18
Föreningen NÄTVERKET NORDEN arrangerar en demonstration mot Sören Ekströms jakt- och fiskeutredning i Sorsele måndagen den 19 juni kl 9.30.
Plats utanför hotell Riverside i Sorsele.

___________________________________________________________________________

2006 06 09
Föreningen NÄTVERKET NORDEN motsätter sig att Sverige ratificerar den föreslagna Nordiska samekonventionen.
Remissyttrande.

___________________________________________________________________________


2006 05 22
Föreningen NÄTVERKET NORDEN är bildat och är nu bered att börja agera

 


 

Kontakter
     
REGION
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland / Härjedalen
Namn
Stig Eskilsson
Ulla Andersson Johansson
Bertil Andersson
Adress
Östra strandbvägen 18 C
Bastuvägen1
Långtjärnsgatan 1
Postadress
961 31 BODEN
913 42 Obbola
840 93 Hede
Tel
0921 -146 64
090-285 91
0684-108 76
Mobil
070-269 22 85
E-post
stig.eskilsson@natverketnorden.se
bertil@gemalife.se
Pressmeddelanden