2007 09 30
Remissyttrande till förslag till nationalpark 5.3 Vindelfjällen.
  Remissyttrande i pdf

Historien har visat att staten urholkat äganderätten för markägarna, i bland på ett regelvidrigt sätt.
Därför befarar NÄTVERKET NORDEN att staten inte kommer att fullgöra sina plikter mot markägarna som kommer att beröras, om Vindelfjällens naturreservat skulle ombildas till nationalpark.

Området har redan tillräckligt skydd och att införa ytterligare restriktioner som en nationalpark kommer att föra med sig innebär att det kommer att bli omöjligt att verka och leva i området.
Därför anser NÄTVERKET NORDEN att Vindelfjällens naturreservat inte ska ombildas till nationalpark.

2006 10 28
Förslaget diskriminerar och bryter mot EU-avtal.
Remissvar.pdf (Jakt-och fiskeutredningen)

NÄTVERKET NORDEN motsätter sig det av Ekström lämnade förslag till lag om samverkansområden för jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen, SOU 2005:116. Samt de av honom i övrigt föreslagna lagändringarna och hemställer att regeringen förkastar dem.
Konstitutionella invändningar mot utredningsdirektiv, mot i utredningen lämnade påståenden om gällande rätt samt mot själva lagförslaget


2006 06 08

NÄTVERKET NORDEN motsätter sig att Sverige ratificerar den föreslagna Nordiska samekonventionen.
En av orsakerna till att förslaget inte bör ratificeras är att renskötselrätten enligt rennäringslagen är förebehållen samebymedlem. Enligt protokoll nr 3 i Sveriges i anslutningsfördrag med EU är renskötselrätten förbehållen samerna. Att begränsa renskötselrätten till den sames om är medlem av sameby är alltså inget som Sverige har förbehållit sig enligt anslutningsvillkoren varför förfarandet bryter mot EU:s regler om fri näringsutövning. Att ratificera förslaget innebär ingen anpassning till att renskötselrätten tillhör samerna i gemen.
Dessutom bryter flera av förslagen mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter"

2006 01 28
Antagen i samförstånd av 51 markägare från Västerbotten och Norrbotten vid markägarträff i Storuman den 28 Januari 2006
Storumandeklarationen.pdf

 

SKRIVELSER
OM FÖRENINGEN