Nätverket Norden har sina rötter bland Norrlands jord- och skogsbrukare, samt bland fjällbefolkningen, nybyggarättlingar och de ursprungssamer som hamnat utanför renskötseln.

Målet är att politiker och myndigheter ska respektera våra mänskliga rättigheter, som de bland annat uttrycks i Artikel 1 i FN:s förklaring: Att alla människor är födda fria och lika i rätt och värde. Det är centralt för att vi ska kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.

Sedan länge upplever vi att vår existens och kultur är hotad. Ett skäl är att angreppen mot våra rättigheter som markägare ökat. Detta visas inte minst i de två offentliga utredningarna om jakten och fisket och de renägande samernas sedvanemarker.

Dessa utredningar som är att betrakta som partsinlagor pekar entydigt åt ett håll. Utredarna vill stärka renskötselrätten för de renägande samerna.
De favoriseras på vår bekostnad, trots att vår äganderätt är skyddad i grundlagen, och trots att många av oss också är samer.
Detta har också Justitiekanslern (JK) kommit fram till i kompletterande remissyttrande 2007-01-08.

En av Nätverket Nordens uppgifter är att värna våra intressen, exempelvis rätten att vårda vår skog och våran jakt- och fiskerätt.

Vi arbetar i ett nätverk med att sprida information, bilda opinion och med lobbying för att stötta enskilda och grupper.

Umeå den 20 maj 2006

Styrelsen
NÄTVERKET NORDEN –föreningen för civilt egendomsskydd

Uppdaterad 2007 05 19

Bakgrund
   
Adress:
NÄTVERKET NORDEN  
Lillågatan 12 B  
  961 61 BODEN  
Tel:    

e-post

info@natverketnorden.se  
  www.natverketnorden.se  
     
Bankgiro: 5885-7186  
Org.nr: 802432 - 0403  
Kontakta oss

Föreningens säte
Adress:
NÄTVERKET NORDEN


Sjöfruvägen 57A

907 51 UMEÅ

 

OM FÖRENINGEN
OM FÖRENINGEN