2009-05-01

Samebyarnas bevis i Nordmalingsmålet sågas av Justitiekanslern (JK)

Samebyarna har åberopat en del avsnitt ur Gränsdragningskommissionens för renskötselområdet betänkande, SOU 2006:14, Samernas sedvanemarker.

Gränsdragningskommissionen har haft i uppdrag att "klarlägga vilka marker som den samiska
befolkningen enligt International Labour Organisations (ILO) konvention nr 169 traditionellt innehar respektive traditionellt utnyttjar tillsammans med andra. I uppdraget ingick även att fastställa
den yttre gränsen för de områden som får användas för renskötsel."
Det påpekas att områden som är föremål för en pågående process är undantagen i utredningen.

Trots detta så vill samebyarna ändå åberopa utredningen i målet. Man anser att ”Gränsdragningskommissionens betänkande är ändå av intresse i målet. Kommissionens arbetsmetoder, allmänna överväganden, analyser och slutsatser för Västerbotten i allmänhet har betydelse för den nu aktuella bedömningen.”

Justitiekanslern (JK) har en helt annan syn på kommissionens arbetsmetoder och sågar den då utredningsarbetet har en "en viktig brist."

Han skriver i kompletterande remissyttranden till de fyra samerättsutredningarna att
"Denna kan kort sammanfattas så att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till icke renägande samernas och vissa andra gruppers intressen och rättigheter."

Stig Eskilsson
Boden