Kommentar: endast samebymedlemmar omfattas.
Undantaget bryter mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna då Heurgren skiljer på samer som är medlem i sameby och de som inte har medlemskap.

 

Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.


Norge respekterar Artikel 1 och skiljer inte på samerna genom någon näringstillhörighet.

Utskrift av webbsidan i

Utredningar som ska ligga till grund för att ratificera ILO-konventionen är partiska.

 

SOU 2005:116 17 januari 2006
Jakt och fiske i samverkan
Direktiv
Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet
Dir. 2003:45
Regeringen beslutade den 3 april 2003 att tillkalla en utredare för att se över några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet. Samma dag förordnade statsrådet Ann-Christin Nykvist f.d. generalsekreteraren Sören Ekström som särskild utredare.

Sammanfattning av uppdraget
En särskild utredare tillkallas för att
-så långt det är möjligt klarlägga grunderna för och omfattningen av samebymedlemmars och markägares rätt till jakt och fiske inom lappmarkerna och renbetesfjällen

 

 

 

 

 

 

 

Utredaren Sören Ekström har inte följt direktiven då han konsekvent avvisat småmarkägarnas krav, på att experter som för deras talan skulle finnas med i utredningen.
Att två experter som suttit med i utredningen har en direkt koppling till samebyn, och att fem har en koppling till sametinget, bidrar ytterligare till att hela utredningen får bära stämpeln partsinlaga.

Ekströms analys av begreppet utmark grundar sig på myndigheters partiska tolkning och en analys i Nordisk Familjebok. Han medger också att utredningen är en partsinlaga då han "omöjligen" kan föreslå något som går emot riksdagen och regeringens strävan.
Utredningens trovärdighet blir med detta mycket låg och kan därför inte ligga till grund för några lagar eller beslut.

I SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker. Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet Stockholm 2006 skriver utredaren lagmannen Jan Alvå.
Att deras ”ställningstagande inte blir förenat med rättskraft. Ett rättskraftigt avgörande av frågan om ett markområde är belastat med renskötselrätt eller inte kan endast erhållas genom ett domstolsavgörande".

Vilket innebär att ingen av rapporterna kan ligga till grund för några beslut eller lagar.

Brott mot mänskliga rättigheter.

Förslaget bryter mot flera Artiklar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Att ratificera ILO-konventionen enligt det förslag som Sven Heurgren lagt i ”Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige”, är att definitivt kasta ut och stänga dörren för 90 % av den övriga samiska befolkningen eftersom dom inte har renskötselrätt. Samt att göra det omöjligt för övriga befolkningen, jordbrukare, skogsägare, industri och turistverksamhet att verka inom det områden som omfattas av ILO-konventionen.

Det finns politiker som är beredda att ratificera ILO-konventionen i en villfarelse att dom gör en insats för en urbefolkningen.
I själva verket innebär Heurgrens förslag att det är en näring som ratificeras, då endast samebymedlemmar omfattas av rätten till land och vatten.En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 Regeringens skrivelse 2005/06:95
Innehåller bl.a Regeringens plan för ratificering av ILO 169 som grundar sig på partiska utredningar och förslag som bryter mot mänskliga rättigheter.