Öppet brev 070208 till VK, dess chefredaktör, debattredaktör och reporter Bertholof Brännström

Brevet i pdf format.

VK har enligt min uppfattning svårt att hålla sig neutral i samefrågor. Försöker man komma till tals i VK om andra samiska rättigheter än de som redan tillhör den etablerade renskötseln går man bet. Erbjudanden om debattartiklar besvaras inte. Undersökande journalistik sker inte heller även om chefradaktören kontaktas och möjligheten påtalas.

Det senaste exemplet på VKs ensidighet är Bertholof Brännströms uppföljning av hovrätten dom mellan Stig Harry Johansson och Vapstens sameby om medlemskap.

I domen sägas att svenska staten har rätt att ge vissa samer inom det samiska kollektivet privilegier som andra samer inte har och att detta skulle vara den yttersta orsaken till att Stig Harry Johansson kan hållas utanför medlemskap i samebyn. Detta är förvisso också Bertholof Brännströms uppfattning eftersom han hävdar att ”hovrättens dom är tydlig”. Som chef- och debattredaktören har agerat tidigare verkar de ha samma uppfattning och låter inget annat komma fram i tidningen.

En dom är inte tydlig om den bortser från att Stig Harry Johannson genom sina förfäder i rakt nedstigande led har idkat renskötsel inom samebyns betesområde sedan 1600-1700-talet , att han har ett av kammarrätten godkänt och verksamt renmärke på Vapstens betesområde sedan 1908, att de samer som tillåts utestänga honom från medlemskap tidigast har tagit betesområdet i bruk på 1930-talet efter att de tvångsförflyttats från Karusuando och att samma samer under tiden som tvisten med Stig Harry Johansson pågått släppt in andra samer som medlemmar även om dessa saknat Stig Harry Johanssons hävd sedan 400 år till betesrätten på området.

Inget av detta är nämnt i domen även om det tillhör processmaterialet. Jag begär inte att journalister ska kunna förstå domar. Å andra sida ska de inte heller uttala att domar är tydliga och framför allt ska de vara misstänksamma när domstolar som hovrätten uttalar att staten har rätt att genom lagstiftning ge särskilda privilegier till vissa grupper av det samiska kollektivet.

Stig Harry Johansson kommer att överklaga domen.

 

Lars Ola Hull
Stig Harry Johanssons juridiska ombud