Debattklipp från NSD.

Underminera inte äganderätten
NSD-06-01-28
I dagarna så har utredningen ”Vem får jaga och fiska i fjällen” presenterats. Den här utredningen berör i högsta grad våra medlemmar i LRF och skogsägarföreningen, därför finns det skäl att lägga några synpunkter på utredningens förslag.

Utredarens slutsats om att jakt- och fiskerätten är delad på all mark, leder till ett antal viktiga frågeställningar. Som enskilda markägare har vi en lagfart på vår fastighet av vilken det framgår vad som belastar den. Ingen enskild markägare har inskrivet att den belastas av en jakt- och fiskerätt för samebymedlemmar.

Vid det första påseendet av utredarens förslag så måste det konstateras att vi påförs här en belastning som inte är möjlig att acceptera. Som markägare har vi inte bara rättigheter utan en lång rad skyldigheter och nog måste det betraktas som en urholkning av äganderätten att vi plötsligt skall upplåta jakträtt på vår mark. Äganderätten är central i ett civiliserat samhälle och även central för en positiv samhällsutveckling på alla områden.

Lösningen med samverkansföreningar tar inte hänsyn till vårt större ansvar för fastigheten. I vårt land har vi en lång rad lagar som reglerar vårt ansvar som markägare. Vi måste ta ansvar för miljö- och naturvård, vattenvård, skogsvård och skogsskador. Med det här större ansvaret kan vi som markägare hamna helt i "händerna" på andra intressenter, detta gäller särskilt för de enskilda markägarna ovanför odlingsgränsen och detta är inte acceptabelt.

Det är nu hög tid att staten tar ansvaret för det sätt som politiken utformats mellan fastboende och samer i norra Sverige, här har staten ett särskilt ansvar att se till att vi får ett regelverk som inte skapar en osämja i våra län.

Utredningen i övrigt har inte heller klarat av att klarlägga ett antal begrepp som är centrala, ett sådant är begreppet utmark. Utredaren har avstått från att göra en djupare analys av detta centrala begrepp.

I utredningen så har LRF haft med en expert och han har gjort ett gott arbete och drivit de äganderättsliga frågorna så långt som det har varit möjligt. Han har också markerat detta genom ett särskilt yttrande, i motsats till en del andra experter som accepterat utredningen fullt ut.

Eftersom ett klarläggande i jakt- och fiskerätten är viktig för många av våra medlemmar så kommer vi att lägga kraft och ett seriöst arbete för att våra medlemmars åsikter ska komma fram där vi tar ställning till utredningen i samband med remissarbetet. Frågan om rätten till jakt- och fiske måste lösas.

Av Arne Lindström, LRF Västerbotten, Per Isaksson, LRF Norrbotten, Tomas Mörtsell, Norra Skogsägarna.

 


Kommentar:
Vad LRF:s expert Börje Waldebring skrivit i sitt särskilt yttrande, framgår i nedanstående klipp från

Klipp från: SOU 2005:116 Särskilda yttranden sid 321

Särskilt yttrande av Lars-Göran Lövgren (Skogsindustrierna) och Börje Waldebring (Lantbrukarnas Riksförbund)
Vi delar utredarens uppfattning att utredningsuppdraget varit komplicerat och svårt då bl.a. tolkningen av lag och urminnes hävd skiljer sig starkt mellan olika rättighetsinnehavare och befolkningsgrupper.
Utredaren konstaterar att det finns en delad jakt- och fiskerätt mellan markägare och medlemmar i sameby på alla marker ovan lappmarksgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland.
Vidare konstaterar utredaren att den samiska jakt- och fiskerätten är stark, skyddad av grundlagen och att den inte kan upphävas på annat sätt än som anges där. Vi instämmer i dessa konstateranden

Kommentar:
Hur kan Per Isaksson, Arne Lindström på LRF Norr- Västerbotten hävda att Waldebring gjort ett ”gott arbete” fast han gått emot deras uppfattning att ”Ingen enskild markägare har inskrivet att den belastas av en jakt- och fiskerätt för samebymedlemmar”.
Det är milt sagt aningen motsägelsefullt!

Till saken hör att Lag 1909:53 har redovisats för Waldebring, ändå instämmer han i Ekströms påståenden att ”det finns en delad jakt- och fiskerätt mellan markägare och medlemmar i sameby på alla marker ovan lappmarksgränsen i Norr- och Västerbotten”
Då man instämmer i Ekströms påståenden som går rakt emot lagstiftningen har man inte gjort ett ”gott arbete och drivit de äganderättsliga frågorna så långt som det har varit möjligt”.

Stig Eskilsson Boden

17 januari 2006
SOU 2005:116

Jakt och fiske i samverkan
Slutbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen Stockholm 2005