NÄTVERKET NORDEN får inte plats på Dagens Nyheter debattsida, nedanstående debattartikel är sänd till DN debatt.
Det är endast på nätet som yttrandefriheten existerar, man kan väl knappast påstå att Dagens Nyheter bidrar.

Svar från DN.

Stockholm den 24 september 2007
Tack för erbjudandet. Men av utrymmesskäl har vi tyvärr ingen möjlighet
att publicera artikeln.

Med vänlig hälsning
Mats Bergstrand
Debattredaktör

____________________________________________________________________________
Staten föranleder onödiga skadeståndsprocesser

Nätverket Norden - föreningen för civilt egendomsskydd, anser att JK inte
bör belasta domstolarna för att försvara staten mot skadeståndsanspråken
för beslagen av den privatimporterade alkoholen.

Det är inte motiverat att ta allmänna medel i anspråk för försvaret av
flera orsaker. Dels tar det JKs tid i anspråk, dels tar det domstolarnas
och framför allt är statens framgång utsiktslös.

JK hävdar att det inte finns någon skadeståndsskyldighet därför att
skadorna inte är tillräckligt allvarliga eller att statens bedömning att
det fanns rättslig grund för beslagen, även om den var fel, inte var
uppenbart felaktig. Det gjordes ju olika bedömningar av sakkunniga
jurister.

Den skadeståndsrättsliga förutsättningen att felbedömning måste vara
uppenbar är hämtad i svensk nationell rätt. Också hänvisningen till att
skadorna måste vara tillräckligt allvarliga är det. Från statens sida är
det alltså något som skulle begränsa ersättningsskyldigheten vid varje typ
av bott mot europarätten som sker genom svensk myndighetsutövning i
förhållande till enskilda.

I svensk skadeståndsrätt laborerar man med den s k adekvansläran, vilken
innebär att det inte bara ska vara ett nödvändigt utan också ett
tillräckligt samband mellan orsak och skada för rätten till ersättning. Vad
JK menar med hänvisning till att skadorna inte är tillräckligt allvarliga
är alltså att vår svenska skadeståndsrätt säger att skador genom felaktig
myndighetsutövning inte föranleder rätt till ersättning.

Nu är det emellertid EG-rätt vi talar om och i det fallet bestämmer
EG-domstolen också ifråga om ansvaret för felaktig nationell
rättstillämpning. Högsta domstolen medgav redan genom målet mellan Unibet
och Sverige, mål C 432/05, vilket avgjordes av EG-domstolen den 13 mars i
år att kravet på uppenbarhet inte tillämpades i EG-rättsliga frågor, ändå
påstår alltså JK nu att uppenbarhetsrekvisitet och adekvansläran enligt
svensk rätt fortfarande skulle ha sin betydelse för rätten till skadestånd.
Vad JK syns mena är alltså att de svenska skadeståndsreglerna skulle vara
tillämpliga även om det är fråga om rätten till ersättning för brott mot
EG-rätten, vilket naturligtvis inte är korrekt mot bakgrund HDs nyssnämnda
medgivande.

Från Nätverket Nordens sida framstår JK ståndpunkt som att han tvingar fram
onödiga rättegångar och han anser sig tydligen ha regeringens och
riksdagens mandat. Än en gång får vi alltså se hur regering och riksdag
genom myndighetsutövning sätter sig på enskildas rätt i
majoritetssamhällets namn. För det kan väl inte vara så att regering och
riksdag inte förstår att Sverige har rättsliga förpliktelser mot enskilda
över vilka inte ens politiska majoriteter förfogar då Sverige anslutit sig
till EU och ratificerat europakonventionen.

Nätverket Norden - föreningen för civilt egendomsskydd
Styrelsen den 13 september 2007
Stig Eskilsson, Ulla Andersson Johansson, Erik Wiklund, Stefan Holmgren,
Östen Stenlund, Kjell Kristoffersson, Bertil Andersson

Om föreningen se: www.natverketnorden.se