2009 05 23
Balans kräver nya spelregler
Västerbottens Kuriren / Debatt
Renägarnas hållning är utmanande. för att undvika ytterligare spänningar mellan befolkningen i Norrland krävs tydliga och moderna spelregler som klarar att balansera markägarnas och renskötarnas intressen. Det krävs att regeringen snarast slår fast att äganderätten till land och vatten är starkare än renskötselrätten


Skriver:
Lars-Göran Pettersson förbundsordförande, LRF
Christer Segerstén ordförande LRF Skogsägarna
Arne Lindström ordförande LRF Västerbotten
Tomas Mörtsell ordförande Norra Skogsägarna
Fredrik Bonde chefsjurist vid LRF
_________________________________________________________________________________

2009 05 16
Gör ren-t på tomten
Norrbottens Kuriren / debatt
Den renägare, som vinterförvarat sina renar på vår sommarstugetomt i Yttre Bjursträsk, hans renar har inte ätit allt foder han serverat dem. Utan ett tjockt lager ligger kvar på vår gräsmatta. Förutom all spillning som renarna lämnat.
Skriver:Stig Lindgren Boden
_________________________________________________________________________________


2009 05 15
Vem ska tolka jaktlagarna ..?
NORRBOTTENS KURIREN Debatt
I en skrivelse har Svenska Jägareförbundet i Svensk Jakt nummer 5, kommit fram till: " att fälla älgar på sin egen mark i ett viltvårdsområde (VVO) utan hänsyn till beslut om gemensamhetsjakt kan alltjämt anses utgöra jaktbrott."

Det handlar om Kuivakangas-målet. De svenska domstolarna har sagt sitt i detta mål, där tio markägare stod åtalade för att ha jagat älg på egen mark trots att jaktmarken var ansluten till ett VVO.

Tingsrätten dömde markägarna för tjuvjakt, men de två överordnade domstolarna hovrätten och Högsta Domstolen, friade dem och har gett ett glasklart besked.


Skriver: Sture Nilsson Sjulsmark
______________________________________________________________________________________________

2009 03 11
Är LRF en förlegad organisation?
Gotlands Allehanda
Efter uppvaknandet har det hållits presskonferens om naturvård och äganderättsfrågor. "Vadå" äger man inte fastigheter som man har lagfart på, eller tänker LRF ändra på det?

Detta frågar sig M-T Erikson med flera som är boende på södra östra och mellersta Gotland

______________________________________________________________________________________________

2009 03 05
Jakt på egen mark är inget brott!
Jakt & Jägare
Efter Kuivakangasdomen har jag i en skrivelse till länsstyrelserna krävt klara besked om jakt på egen mark som ingår i ett viltvårdsområde. De markägare som hittills har varit i kontakt med länsstyrelsen här i Norrbotten, och troligtvis i övriga landet, har fått nöja sig med diffusa och svävande svar.

Skriver:Sture Nilsson Sjulsmark

________________________________________________________________________________________________

2009 02 17
Samebyarna slår undan benen på sig själva
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD
VID SAMETINGETS MÖTE i Åsele 17–19 februari väntas man yrka att samebyarna får vetorätt mot vindkraftsprojekt för att i ett senare skede kunna pressa energiproducenterna på ersättningar.

Skriver: Markägare
________________________________________________________________________________________________

2009 02 17
Framtidsvision för rennäringen
NORRBOTTENS KURIREN
I en insändare i Kuriren håller Ulf Nårsa, Piteå, med om att en omorganisation och modernisering av rennäringen är nödvändig.

Samepolitikern Nårsa har också kommit till insikt om att rennäringen är både ekologiskt och ekonomiskt en belastning för samhället. Han har säkert som så många andra konstaterat den miljöförstöring som sker på marker som betats för hårt av renar. Det ligger i samhällets intresse att vi är varsamma om vår unika fjällmiljö.

Skriver. Markägare

-----------------------------------------------

2009 02 12
Rent dravel om renskötsel
NORRBOTTENS KURIREN
I en insändare i om rennäring som gårdsbruk, skrev Elsa Eriksson att ett samiskt gårdsbruk med tamrenskötsel skulle vara räddningen för dagens rennäring.

Framtidsvisionen som Elsa Eriksson lägger fram i texten, att tamrenskötsel i balans med bete, rovdjur, jägare och naturvänner skulle vara den optimala lösningen på renskötseln i Sverige måste jag sammanfatta som rena dravlet.


Skriver. Ulf Norsa Piteå
_________________________________________________________________________________________________

2009 02 04
Med livet som insats
NORRBOTTENS KURIREN
JAG ÄR STOR MARKÄGARE i ett viltvårdsområde (VVO) jag tillhör. Jag skrev på bildandet av dåvarande jaktvårdsområde (JVO) numera VVO. Men det kostade mig 38 år, som jag icke har kunnat nyttja min lagliga rätt till min fastighet.


Skriver: K-G Strömbäck Sänkmyran Kalix
_________________________________________________________________________________________________

2009 02 04
Rennäring som gårdsbruk är vänligt mot djur och natur
Stockholms Fria Tidning
Den 6 februari firar vi samernas nationaldag till klagotoner om självmord bland unga renskötare. Något måste göras för att förbättra situationen för våra renskötare och våra samer.

Skriver Elsa Eriksson
____________________________________________________________________________________


2009 02 03
Gör rennäringen till gårdsbruk
SUNDSVALLS TIDNING
En privatisering av de samiska kollektiven och en modernisering av rennäringen till kulturbärande gårdsbruk skulle reducera övriga medborgares bidrag till det samiska kulturarvet till 40-50 miljoner årligen, reducera antalet trafikolyckor, motverka klimatförsämringar, och ge Norrlands marker tid att läka sina sår.

Skriver Bo Norberg, Umeå.

___________________________________________________________________________________________________

2009 01 28
Har vi gått ner oss i bevarandeträsket?
Gotlands Allehanda
Jag har skrivit en del om priset för de mest excentriska formerna av naturvård under den senaste tiden. Om hur närsynta granskningar av markerna uppdagar rödlistade insekter som lägger sig i vägen för utvecklingsplaner. Om hur länsstyrelsen hindrar markägare att nyttja och vårda sin skog, just för att de skött sina ägor på ett sådant sätt att det finns naturvärden att bevara. Om hur utrymmet för mänsklig verksamhet på Gotland krymper samtidigt som vi vill att gotlänningarna skall bli fler.


Skriver: Mats Linder på ledarsidan i Gotlands Allehanda
____________________________________________________________________________________________________

2009 01 24
Vem kan leda bondeuppror?
Gotlands Allehanda
I går skrev jag om hur landsbygdens utvecklingsmöjligheter begränsas på Gotland. Naturreservaten förökar sig och breder ut sig. Markägare får titta på medan länsstyrelsen sätter stora delar av deras fastigheter i karantän.

Skriver: Mats Linder på ledarsidan i Gotlands Allehanda

NN kommentar: Så här går det till på Avdelning Miljö Länsstyrelsen i Norrbotten.
____________________________________________________________________________________________________

2009 01 23
Dags att rödlista gotlänningarna?
Gotlands Allehanda
Det är lika bra med att jag börjar med att skriva om vad jag inte vet. Jag har ännu inte bestämt mig för vad jag tycker om planerna på ett byggprojekt vid Austre - med hus, sjöbodar och restaurang. Generellt blir jag glad när någon vill satsa, men det finns ju även andra värden att ta hänsyn till. Och i just det här fallet har jag ännu inte någon klar bild av vilken vågskål som väger tyngst.

Skriver: Mats Linder på ledarsidan i Gotlands Allehanda

___________________________________________________________________________________________________

2009 01 23
Nu får vi ökad valfrihet i jakten
Norrbottens Kuriren
EFTER HOVRÄTTENS DOM i Kuivakangas-målet, är inte viltvårdsområdet (VVO) sig likt. Nu är förutsättningarna nya. De tvångsanslutningar till VVO som funnits sedan 1938 har inte längre samma förödande effekt på valfriheten.

Skriver: Sture Nilsson, Sjulsmark
_____________________________________________________________________________________

2009 01 23
”Stulet land” beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då?

Jag läser en beskrivning av historikern Lennart Lundmarks bok Stulet land i Västerbottens Kuriren den 11 december 2008. Han beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då.
Mina funderingar blir, hur ska man på ett enkelt och klart sätt förklara nuläget för beslutsfattare och myndigheter på ett rättvisande sätt beroende på hela historien fram till i dag.

Skriver: Östen Stenlund Lövberg Klimpfjäll

______________________________________________________________________________________


2009 01 10
rena rama snurren
Neo 6/2008
Den som granskar FN:s varmaste förespråkare finner människor som vill avskaffa de fri- och rättigheter de säger sig försvara.

Skriver: Juridikstuderande Hanna Wagenius i en krönika i tidningen Neo
................................................................................................

Svaret lät inte vänta på sig.

FN-förbundet ger replik på kritik
FN:s kommitté mot etnisk diskriminering och rasism uttalade i somras oro över att frågor som rör samernas landrättigheter förblir olösta år efter år och att samerna har berövats sin rätt till vinterbete för sina renar.

Skriver: ordförande Aleksander Gabelic

NN kommentar: OBS! att FN-förbundet försvarar samebyn som tillämpar graderad rösträtt och har monopol på en näring.
...............................................................................................

Svenska FN-förbundet har replikerat på min krönika i Neo. Jag tänkte naturligtvis ta och bemöta den.

Replik på replik
Till att börja med tycks Svenska FN-förbundet utgå ifrån att renägarna har rätt att hålla renar på den privata mark som det tvistats om i Härjedalen, och att de nu förlorat denna, trots att domen har sin grund i att denna rätt aldrig funnits. Domen (som HD för övrigt valde att inte ta upp) bygger också till stor del på renägares egna uppgifter om var man hållit ren. Ståndpunkten att renägare skulle förlorat några rättigheter i Härjedalen är svårt att se som något annat än ett hån mot de bönder som på 1800-talet fick sin mark beslagtagen av staten till renägarnas fördel.

posted by Hanna Wagenius
.............................................................................................

Även Per Nordlinder Funäsdalen har synpunkter på

Svenska FN Förbundets Ordförandes Svar till Hanna Wagenius.
Han skriver:
Jag finner det märkligt att en ordförande i Svenska.F.N förbundet inte kan och vet mera om markägande och hur det klarlagts i domstolar ända från 1800 talet.
Det är tydligen lögner och populism som gäller i dag fakta och laga kraft vunna domar skall man bortse ifrån som ej relevanta handlingar.


_____________________________________________________________________________________


2008 12 15
Hjältarna från Kuivakangas vågade jaga på sin egen mark
Jakt & Jägare / Debatt
Tornedalsborna Harry Aunäs, Börje Byrsten, Karl-Fredrik Häggström, Henrik Luttu, James Pekkala, Tomas Pekkala, Bertil Toolanen, Göran Ylinentalo, Hans Ylinentalo och sist men inte minst Håkan Önneholm, är tio markägare från Kuivakangas by.
De har utan respekt för de gängse traditioner och beprövade förfaringssätt som har rått inom VVO (viltvårdsområden) ansett det som sin rätt att jaga på den mark de skattar för.
De har mot mångas protester och fördömanden gjort vad de ansett vara rätt, nämligen att skjuta sina älgar på sin egen mark.

Skriver Sture Nilsson, Sjulsmark i tidningen Jakt & Jägare
_________________________________________________________________________________

2008 11 06
Stötande, Tornberg
NORRBOTTEN KURIREN
STEFAN TORNBERG (c), Luleå, fortsätter och påstår saker rakt ut utan att förstå att äganderätten satts ur spel utan stöd i lagstiftningen. Det finns ingen gällande lag om delat ansvar om jakt på ägarens mark.
Jakträtten ingår i äganderätten.
Jakten är därför en del av fastighetens ekonomiska utnyttjande.
Den är en integrerad del av ägarens fastighetsförvaltning på samma sätt som jordbruk, skogsbruk och fiske.
Det är markägaren själv som har att bestämma över jakten på sin fastighet.

Skriver Gunnar Björk Tornedalen
________________________________________________________________________________.

2008 09 03
En nationalpark blir till slut på statens vis
Västerbottens Folkblad debatt
8 AUGUSTI skriver Lars Bodén en ledare om ”Nationalpark på Sorselevis”. Det går i stort sett ut på att man ska försöka jämka och komma fram till en lösning som alla kan svälja, som ger mer frihet till ortsborna. Han pratar om att man ska ge och ta, att ”ortsbor, turistföretagare, samer och andra företagare” alla ska ”få ett ord med i laget”.
Bara den meningen visar på den oförståelse, nonchalans, okunskap och kanske rent ovilja att ta till sig kunskap, som finns hos flertalet av de, som debatterar frågor som rör ”utvecklingen” här uppe i fjällvärlden! Vad är det för skillnad mellan ortsbor och samer tycker Lars Bodén? Flertalet ortsbor är samer, ursprungssamer!


Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla

__________________________________________________________________________________________________
2008 07 22
Mycket märklig läsning
NORRBOTTENS KURIREN debatt
OMBUDSMANNEN mot diskriminering Katri Linnas rapport om att samer i Sverige diskrimineras är en mycket märklig läsning.
Hennes påståenden är mycket diffusa och allmänt hållna, inga konkreta exempel annat än en kvinnas påstående om att hon blivit nekad att hyra ett rum.

För min del, som nu levt lite över 80 år i sameland (Kiruna), är dessa påståenden mycket märkliga. Jag har goda vänner
bland samer, renägare, tornedalningar och de så kallade svenskar, och har aldrig upplevt att någon blivit bedömd efter sitt etniska ursprung.

Skriver Karl Rune Bergdahl Kiruna

____________________________________________________________________________________


2008 07 16
I alla tider har fjällen för många blivit sista vilorummet (16/7)
Västerbottens Kuriren Debatt
I VK 5 juli kan man läsa att samebyar motsätter sig att aska efter avlidna sprids i fjällen. De menar att det är ett arbetsmiljöproblem, då fjällen är deras arbetsplats där deras boskap betar och där de själva ska leva, arbeta och äta. De upplever det som obehagligt att vistas och trampa omkring där någon begravts.
Vad som inte framkommer är att askan i många fall har varit personer som i sin tur levt, arbetat och ätit i fjällen året runt, medan samebymedlemmarna tillbringar vinterhalvåret ute vid kusttrakterna. Många gånger rör det sig om samer utanför rennäringen och samebyn, som vill spridas över hemmamarkerna. Dessa personer har levt av det fjället och naturen ger - älg, ripa, bär, svamp, fisk, växter och småskalig odling - men inte ondgör de sig över att beträda eller bruka marker någon gång beströdda med aska.

Angelica Svarto Jakt- och fiskesame
_________________________________________________________________________________________________

2008 05 31
LÄGG STOLTHETEN ÅT SIDAN
Blogg.
Den 10 Juli 2008 kommer all geografisk yta norr om Ångermanland att utropas som en samisk stat. Samerna anser att de enligt historien, religionen och traditionen äger rätt till ägandet av marken och de kommer med ekonomiskt och militärt stöd av välbärgade länder att ockupera norra Sverige. 2068 kommer stora delar av världen, efter otaliga blodiga motstridigheter att fira den samiska statens 60-åriga existens.

Texten ovan verkar vara tagen ur en dålig filmrulle med någon anabolapumpad amerikansk b-skådis i huvudrollen som ensam ska skapa rättvisa. För man kan ju inte i sin värsta mardröm föreställa sig att detta skulle kunna hända i verkligheten.

Skriver Arash på sin blogg.
________________________________________________________________________________

2008 05 05
Nationalpark – nej tack
VF debatt
EXKLUSIVITETEN SITTER inte i om det kallas för nationalpark eller naturreservat. Det sitter i hur besökarna upplever området och hur levande vildmarken är på olika sätt. Därför är det viktigt att ortsbefolkningen kan leva i och av området för att de ska kunna stanna kvar och verka här.

Skriver: Anonym inlandsbo
_________________________________________________________________________________


2008 04 21
Nej till nationalpark i Vindelfjällen
VK debatt
Vindelfjällens Naturreservat ger i dag tillräckligt skydd för det som ska skyddas och bevaras i Vindelfjällen. De som ännu ej fått det skydd de är värda och berättigade till, är hela den utrotningshotade urbefolkningen, deras rättigheter och näringar.

Skriver SVEN HERMANSSON Tärnaby
___________________________________________________________________________________


2008 03 27
Äganderätten måste stärkas
NV Debatt
För många skogsägare kommer ett besked om intrång eller inlösen på fastigheten som en chock.
Oavsett om det handlar om ett inrättande av naturreservat, mineralfyndigheter, vattentäkter, elledningar eller annat, så är frågan om vad äganderätten egentligen är värd berättigad.
Det kan även handla om att andra näringar nyttjar den mark som skogsägaren har investerat i för en god skogsproduktion och lönsamhet.
Ett tydligt exempel på detta är de aktuella avverkningstillstånd ovan odlingsgränsen som systematiskt överklagats av Vapstens sameby. Överklagandena innebär segslitna rättsprocesser som kan komma att pågå under flera år, med bortfall av intäkter från brukandet av skogen och dryga rättegångskostnader som följd.

Skriver:
Tomas Mörtsell styrelseordförande Norra Skogsägarna
Jonas Eriksson näringspolitisk ansvarig, Norra Skogsägarna

___________________________________________________________________________________


2008 03 27
Renar åt alla
Jordbruksaktuellt
DEBATT. Dagens rennäring kostar samhället för mycket genom viltolyckor och skador på skog. Det menar Berth Hägglund i en debattartikel. Han anser att rennäringen ska begränsas till 150 inhägnade gårdsbruk och att det samtidigt ska bli möjligt för alla svenska medborgare att bedriva renskötsel.

Skriver:Berth Hägglund Nordmaling
___________________________________________________________________________________


2008 03 20
Ge oss en författningsdomstol
SUNDSVALL (ST)
Socialdemokratin har missuppfattat författningsdomstolens funktion.
Vid reformeringen av grundlagen år 1974 blev den närmast värdelös. Man skrev att domstolar kan bortse från en ny lag, därför att den är oförenlig med grundlagen, bara om "felet är uppenbart".
En domare kan knappast påstå att något som över hundra riksdagsledamöter och ett dussin ministrar gjort är uppenbart fel.
Därmed har vi fått majoritetens diktatur.

Skriver:Sture Åström Helsingborg Styrelseledamot i Medborgarrättsrörelsen MRR
___________________________________________________________________________________


2008 03 13
Debatten borde ha börjat tidigare
Norra Västerbotten debatt
Vi har under flera veckor följt debatten om avverkningen på Storön. Det har skrivits i tidningarna om vad som är bra och inte bra. Borde inte denna debatt börjat långt före beslut tagits om avverkning? Vi kan konstatera att Arjeplogs allmänning helt och fullt följt lagen, det vill säga fått avverkningstillstånd från Skogsstyrelsen och tagit rimliga naturvårdshänsyn

Skriver: Märta 1 och 2, ortsbefolkning boende i Långviken, grannar till Storön och som inte skrivit på någon protestlista
__________________________________________________________________________________

2008 03 13
Markägare har sista ordet
Norra Västerbotten debatt
I debatten om Storön finns en väldigt central fråga, nämligen äganderätten eller rätten att bruka sin egen mark. Varken Mats Hagner, Tommy Ohlsson eller SCA kan bestämma hur allmänningens skog på Storön ska skötas. Detta är alltid upp till markägaren.

Skriver: Magnus Eklund, marknadschef, SCA Skog AB, Norrbottens skogsförvaltning
__________________________________________________________________________________

2008 03 13
Vad har SCA i allmänningar att göra?
Piteå Tidningen debatt
SCA är storägare i många allmänningar i Norrbotten, men det talar man mycket tyst om.
I Arjeplogs Allmänning, av vilken SCA köpt en rotpost på 100 hektar på Storön som just nu slutavverkas, är bolagets ägarandel cirka tio procent.

Skriver:Björn Mildh _________________________________________________________________________________

2008 03 13
Äganderätten är hotad av skogsmaffian

Replik på Mats Hagners artikel PT Debatt.
Efter att ha följt med i den senaste tidens debatt angående avverkningen på Storön i Arjeplog var Mats Hagners debattartikel i lördagens Piteå-Tidningen droppen som fick bägaren att rinna över.
__________________________________________________________________________________


2008 03 12
Avverkningen på Storön
Piteå-tidningen Debatt
Med stigande förvåning har jag följt debatten om avverkningen på Storön. Argumenten har varit många och många av dem rent osakliga.
Debatten tjänar på att fakta kommer på bordet. Först måste konstateras att "Allmänningen" inte är någon allmän egendom utan enskild. Den ägs av de fastighetsägare "för vilka skogen vid storskifte eller avvittring blivit avsatt".
Rätten till bestämmande över skogens skötsel tillkommer därför dessa ägare och enbart dessa.

Skriver: Torbjörn Sundelin, Karlstad

___________________________________________________________________________________


2008 03 12
Samiskt ägande oviktigt för HD?
Advokaten Debatt
HD:s beslut att inte medge saklig prövning av skattelandsmålen är anmärkningsvärda. HD har nämligen tidigare i 1981 års skattelandsmål ägnat en ingående prövning i sak av de så kallade sameparternas anspråk på kollektiv äganderätt till skattelandsmark. Det skriver advokaterna Ulf Brunfelter och Hans-Christian Löth, som företrätt samer och markägare i Nordmaling.

Skriver Advokaterna Ulf Brunfelter och Hans-Christian Löth

_________________________________________________________________________________________________

2008 03 09
Vetorätten är ingen grundlag
Svd Krönika
Grundlagen bestämmer hur det ska gå till när våra makthavare väljs och vilka ¬gränser som finns för deras makt. Den fungerar som regelbok för demokratin. Tyvärr har den svenska regelsamlingen inte samma ställning och skärpa som Förenta Staternas konstitution eller tyskarnas Grundgesetz eller påbuden från The Royal and Ancient i S:t Andrews.

Skriver: P J ANDERS LINDER

________________________________________________________________________________________________

2008 03 05
Landskapskonventionen - inget hot mot den privata äganderätten
Riksantikvarieämbetet K- Blogg
Riksantikvarieämbetets förslag om genomförande av den europeiska landskapskonventionen har väckt flera reaktioner runt om i landet. Många är positiva men vissa är starkt negativa. En fråga som blivit “het” i debatten är landskapskonventionen och den privata äganderätten.
Anser: Leif Gren, Kaj Janzon, Jerker Moström, Erika Nilsson samtliga jobbar med frågor på Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Kommentar direkt av: Lars Ola Hull,europarättsjurist
Landskapskonventionen i sig är inget hot mot äganderätten. Jämför man med egendomsskyddet i europakonvetionen om mänskliga rättigheter står det klart att ägaren av marken ska kompenseras av staten i det fall det allmänna genom konvention vill ta privatägd arm i anspråk antingen för eget eller tredjemans bruk.

Hotet består istället av RAÄ uppfattning att det inte
föreligger någon kompensationsskyldighet och att RKÄ har bibringats den uppfattningen av den svenska regeringen och riksdagen med stöd av lagstiftarens påståenden att den inte föreligger någon kompensationsskyldighetför användning av privatägd mark i det allmännas intresse. Samma lagstiftare påstår att 2 kap 18 § regerinfomen, som saknar villkor om kompensation till ägaren, uppyller konventionen.
Vi är alltå inne på ren och principiell fråga som rör vår författning. Frågar Ni mig så innebär den uppfattning som RKÄ framfört att man är beredd att begå brott mot europarättens egendomsskydds men anser sig ha stöd för det i vår författning.

_________________________________________________________________________________________________

2008 03 05
Stoppa samebyars makt
När de flesta talar om samer tror de att alla har renar och att denna näring upprätthåller näringslivet och övrig service i inlandet. Så är emellertid inte fallet! De flesta samer som bor och
verkar i glesbygden är utanför
rennäringen och står därmed också utanför de samiska rättigheterna som medföljer medlemskap i samebyn.

Skriver Håkan Jonsson Sorsele ordförande i jakt- och fiskesamerna
___________________________________________________________________________________

2008 02 21
Öppet brev till Stadsminister Fredrik Reinfeldt och Regeringen
Vapstens sameby i Västerbottens län, har överklagat 28 av 29 avverkningstillstånd i den fjällnära skogen ovan odlingsgränsen i Storumans kommun. Det handlar om 24 avverkningar och fyra skogsbilvägar.
De överklagade tillstånden berör privat skog och allmännings skog på drygt 300 hektar med ett totalt virkesvärde på ca 10,5 miljoner kronor. Skogen kommer troligast inte att kunna avverkas på flera år, detta drabbar enskilda små familjeskogsbruk hårdast, men även Tärna-Stensele allmänningsskog.
Detta kan komma att lägga en död hand över småskogsbruket i Västerbottens inland.
Inga överklaganden har inkommit på Statlig eller bolagsägda marker.

Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla
_____________________________________________________________________________________

2008 02 19
Rennäringen kräver rationalisering!
VF Debatt
”RENNÄRINGEN KRÄVER snabbare beslut om ersättning för stödutfodring” i Maria Fredrikssons intervju med Ellen Omma i VF den 11 februari. Ack ja, tiderna förändras. År 1556 bodde 249 personer i Ume lappmark, varav 165 var renskötare (lappar, samer). De ägde sammanlagt omkring 500 renar, men de försörjde sig själva och sina familjer och bidrog till folkhushållet som goda medborgare.
Nu är den officiella siffran på antalet renar omkring 260 000 i hela landet, antalet renskötare 100–200, övriga medborgares kostnader för dessa renar och deras skötare omkring 500 miljoner kronor årligen och skadorna på skog och mark och energiproduktion och människor och fordon därtill omfattande. Det här är inte hållbart i längden.

Skriver O Sjul
______________________________________________________________________________________


2008 02 11
Ska vi låta skogen ruttna ned?
NSD debatt
Skogs- och träindustrin har under flera år gått med vinst. Flera av våra sågverk har visat goda resultat i boksluten.

Nu har vi tyvärr fått se flera sågverk som varslat om uppsägningar.
De anställda vid sågen i Seskarö är några av dem som drabbas av arbetslöshet. Det allvarligaste problemet är enligt ägarna bristen på råvara.


Skriver Av Kurt Larsson
___________________________________________________________________________________________________

2008 01 17
Vapsten hotar inlandet
VK Debatt
Vi kan inte ha skogsbruk som bygger på samebyars vilja eller ovilja att godkänna tillstånd för avverkning. Nu måste politikerna ta sitt ansvar och ändra på lagstiftningen! Det handlar om rätten att bruka och vårda den skog som man är rättmätig ägare till.

Det skriver Tomas Mörtsell, styrelseordförande Norra Skogsägarna och Sven Olof Tellström, styrelseordförande Tärna-Stensele Allmänningsskog.

___________________________________________________________________________________________________

Iformation från NÄTVERKET NORDEN: Demokratifientlig organisation saboterar för skogsbruket i inlandet.
___________________________________________________________________________________________________

2008 01 10
Jag är lapp, men jag har inga renar
VF debatt
Bertil Öhman (VF 3/1) skriver att det ligger ett ”unket lapphat bakom fega signaturer” i insändare som kritiserar rennäringen. Han talar om en kampanj mot rennäringen.
Jag hoppas verkligen han har fel om lapphatet, men tyvärr så kan dagens rennäringspolitik och Statens subventioneringssystem till samebyarna, sametinget och SSR locka fram sådana mörka sidor hos människor.

Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla

2008 01 07
Gårdsbruk i stället för människooffer
Renskötarna har ett absolut ansvar för sina renar. De sätter av bussade djur efter behag. Renarna följer de spår renskötarna drar upp. Om renskötarna sviktar, rekvirerar de helikoptern.
När renar befinner sig på väg eller järnväg, är det vanvård eller provokation, ett rop om mera stöd.
Det skriver signaturen Ren Vän som en replik på Bertil Öhmans inlägg.2008 01 03
Unket lapphat bakom fega signaturer
VF Debatt
Så länge politikerna inom EU tror att konsumenterna låter sig luras att tro att maten blir billigare om man skyfflar pengar fram och tillbaka (svenska bönder får 5,6 miljarder i stöd), så länge är det korrekt att betala ut ett slaktstöd för renkött, skriver Bertil Öhman i Västomån, Vindeln.

Skriver Bertil Öhman Västomån, Vindeln.
_____________________________________________________________________________________


2007 1 27
repliken:
Svenska FN-Förbundet diskriminerar svenskar
Debatt VK
Aleksander Gabelic, för tillfället ordförande i Svenska FN-Förbundet, skriver en märklig artikel i måndags (10/12), totalt fri från historiska kunskaper och insikter.
Jag är den förste att beklaga att det samiska samhället möjligen är patriarkaliskt, att rennäringslagen är alldeles otidsenlig, och att klimatet tros bli sämre. Men allt måste sättas in i ett korrekt historiskt sammanhang.

Skriver Berth Hägglund Nordmaling
_____________________________________________________________________________________

2007 12 14
Kommunikation lösningen för framtidens rennäring
Debatt VF
JAG HAR FÖRSTÅELSE och medkänsla med Eckehard
Seidel; renar har trampat sönder hans åkrar. Det är viktigt att vi gör klart för oss hur det här problemet har uppstått och vad vi alla kan göra gemensamt för att mildra skadorna på kort och lång sikt.

Skriver E M Pathie
_____________________________________________________________________________________

2007 12 10
Klimatföljd för samisk näring
VK Debatt
Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för de traditionella näringarna och kulturerna för många ursprungsfolk. I Norden väntar följder för traditionella samiska näringar som renskötsel, jakt och fiske. Risken för intressekonflikter mellan rennäringen och andra intressen gällande nyttjandet av marken ökar. Svenska staten måste förebygga potentiella konflikter och skydda samernas ekonomiska, sociala och kulturella överlevnad.
Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.
_____________________________________________________________________________________


2007 12 05
Rena renägardiktaturen
Debatt Norrbottens Kuriren.
OMRÅDET ovan odlingsgränsen som fram till 1993 var så gott som totalt stängt för huvudparten av Sveriges befolkning, detta när det gällde möjligheterna att få jaga och fiska. Det fanns dock undantag. Bland samhällstoppar och dem med de rätta kontakterna. För dessa var det inga problem att få tillstånd. Men för oss på gräsrotsnivå var markerna stängda.

Men 1993 öppnades "Pärleporten" för alla svenska medborgare. Detta gällde även för de 90 procent av samerna som inte var samebymedlemmar. Vi fick då vår självklara demokratiska rätt att utnyttja statens mark ovan odlingsgränse

Skriver Karl Rune Bergdahl Kiruna

_____________________________________________________________________________________________

2007 11 29
Nye ministern en besvikelse
VF Debatt
______________________________________________________________________________________________

2007 11 21
Ren apartheid?
Expressen ledare
I Indien är kossorna heliga, i Sverige renarna.
Jag skrev nyligen en ledare om hur jordbruksminister Eskil Erlandsson i år satsar drygt 71 miljoner kronor under budgettiteln ”främjande av rennäringen mm”. Inklusive andra stöd hamnar bidragsnotan på långt över 100 miljoner kronor.

Av Eric Erfors
_______________________________________________________________________________________________

2007 11 20
Olönsamheten i rennäringen.
Med anledning av medias uppmärksamhet på olönsamheten i rennäringen skriver jag detta.
Först vill jag säga att både ledarartikeln i Expressen den 8/11 0ch VK:s artikel om renskötselns olönsamhet
vecka 45, ligger väldigt nära sanningen!

Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla
_______________________________________________________________________________________________

2007 11 20
Stöd Saarivuomas kamp för överlevnad.
Norrbottens Kuriren debatt
EFTER DELTAGANDE vid partiet samernas kongress och där fått information om situationen för Saarivuoma sameby, belägen mellan Kiruna och Karesuando, måste vi agera.

Skriver Jerry Johansson (s), kommunalråd, Arvidsjaur


Kommentar:NÄTVERKET NORDEN
Jerry Johansson (s), kommunalråd, Arvidsjaur tycker att ”alla goda krafter bör
stödja samebyn.”
Kan det vara förenligt med de socialdemokratiska värderingarna om demokrati och alla människors lika värde
- att stödja en organisation som är direkt fientlig mot demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter?
- att stödja en organisation där alla människor inte är lika värda?
- att stödja en organisation där medlemmarna har monopol på en näring (rennäring)?

Mejla dina åsikt till
info@natverketnorden.se
_________________________________________________________________________________


2007 11 15
Norrlänningar är lika mycket samer som nutidens renägare
Debatt Västerbottens Folkblad
Svar på insändaren ”Läs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna” i VF den 9 november:
GUNTER HOFFMAN är oresonlig och orimlig. Alla norrlänningar är lika mycket samer som nutidens renägare, inte mer, inte mindre. Det finns ingen anledning att särbehandla utövare av en näring så att de gör intrång på andra näringar, som är långt mer viktiga för vår försörjning. ...................................


Skriver H.I. Storian
_______________________________________________________________________________________________

2007 11 08
Rent slöseri
Expressen ledare.
Tänk tanken: Sverige har ett speciellt statligt bidrag på över 100 miljoner för gutar – de som kan bevisa att de tillhörde Gotlands urbefolkning innan Sverige koloniserade ön 1645.
Gotland har varit befolkat sedan tidig stenålder och regeringen konstaterar att gutarna är en folkgrupp med ursprung i ett område där de trängts tillbaka av en utifrån kommande befolkning, samt att gutarna bibehållit särdrag i sitt språk och i sin kultur.
Då fiske är en central del av gutarnas kulturarv ger jordbruksminister Eskil Erlandsson ett speciellt flundrestöd. Enbart etniska gutar får fiska flundror.
Om vi översätter detta till verkligheten så handlar det om de renägande samernas privilegierade särställning i bidrags-Sverige.

NN kommentar: Tack för att ni tar upp och lyfter fram tokerierna bland lapparna/samerna. Det är faktiskt värre än som beskrivs i artikeln.
I samebyn är inte alla människor lika värda. Samebymedlemmarna har monopol på renskötsel.
SAMETINGET uppfyller inte kriterierna för ett folkvalt organ.

_______________________________________________________________________________________________


2007 10 01
En skam för rättsstaten!
Debatt / blogg Västerbottens Kuriren
I onsdags kom så Hovrättens dom om betesstriderna mellan renägare och markägare i Nordmaling. Hovrätten fastställde tingsrättens dom, och något annat var faktiskt inte att vänta.
..........
Det är en stor lögn att Lappar aldrig ägt någonting, och aldrig satt sina märken i naturen de brukat.....


Skriver Marianne Johansson bygget Mosekälla i centrum av Tärnafjällen på sin blogg i Västerbottens Kuriren.
_______________________________________________________________________________________________

2007 09 25
NÄTVERKET NORDEN får inte plats på Dagens Nyheters debattsida, nedanstående debattartikel är sänd till DN debatt.

Staten föranleder onödiga skadeståndsprocesser
Nätverket Norden - föreningen för civilt egendomsskydd, anser att JK inte bör belasta domstolarna för att försvara staten mot skadeståndsanspråken för beslagen av den privatimporterade alkoholen.
_______________________________________________________________________________________________

2007 09 08
BerthOlof Brännström på Västerbottens-Kuriren har tagit tag i Bo Norbergs engelska artikel på Culture, vol 26, i Rondellen.
"Costs of culture myths Aborigines and bastards in the welfare state."

"Förbjud nomadiserande renskötsel" heter artikeln.
Artikel har har samlat många kommentarer.

_______________________________________________________________________________________________

2007 08 20
Olönsam odling är kultur
Västerbottens Folkblad Folkets röst
Svar på insändaren ”Varför stöd till renägare men inte bönder?” i VF den 13 augusti:
MARIANNE JOHANSSON, välskrivande sameättling från Mosekälla, tar upp en rad viktiga frågor i sitt inlägg. Liksom människan är samhället inte en gravsten utan en levande organism i ständig förändring, utveckling och anpassning.

BO NORBERG
Backen s-förening, Umeå

_______________________________________________________________________________________________

2007 07 18
(Svar på "Skamligt att inte lyfta fram samerna")
Det är härjedalingen, inte samen, som osynliggörs
I LT, "Ordet fritt", 13 juli, angriper Eric-Oscar Oscarsson Härjedalen för att inte samer eller en ren finns på bild i det trevliga sommarmagasinet. Endast renkorv och gamla kåtor nämns.
Lars Hermansson, m, Sveg

2007 07 17 (Svar på "Skamligt att inte lyfta fram samerna")
Samerna i Härjedalen inga "Skansenlappar"
Länstidningen publicerar fredag den 13 juli en insändare om Sommarmagazinet Härjedalen, vilken undertecknad är redaktör och ansvarig utgivare för. I insändaren pekas jag och vår gästskribent Malin Nyqvist, näringslivssekreterare i Härjedalens kommun, ut som rasistiska förtryckare av det samiska folket. Orsaken skulle enligt insändarskribenten vara, att vi förtiger samernas existens i landskapet och osynliggör folkgruppen.
Bosse Yman, Redaktör för Sommarmagazinet Härjedalen

2007 07 13
Skamligt att inte lyfta fram samerna
Länstidningen | Ordet fritt
"Och samerna såg jag inget om" – var tanken när jag efter en snabb resa genom Härjedalen, där min enda aktivitet bestod i att tanka i Sveg och rycka till mig ett exemplar av "Sommarmagasinet Härjedalen".
Erik-Oscar Oscarsson, Norsjö

_________________________________________________________________________________


2007 06 25
Rena Vilda västern i Västerbotten
Västerbottens Folkblad Folkets röst
UTRED! Rennäringen borde utredas, tycker signaturen ”Kränkt”. Renar packade som sillar, jagade av skotrar och helikopter, järnvägar fulla med sargade, plågade och döda renar. Det är inte kultur, utan djurplågeri!
_______________________________________________________________________________________________

2007 06 25
Har VK rätt utgångspunkter för sina artiklar om renskötsel i Nordmaling?
I en artikel den 30 förra månaden i VK hävdade journalisten Bertolof Brännström att renbeteskartan skulle bli komplicerad om markägarna vinner målet. Den karta som artikeln visar är ett utdrag från de kartor som länsstyrelsen och samebyarna tog fram inom det så kallade Natura 2000-projektet. Kartorna bygger helt och hållet på uppgifter från samebyarna om var de har sina anläggningar, beten, flyttleder och så vidare och har tillkommit för att ge ansikte åt det genom miljöbalken instiftade riksintresset.
Markägarna har inte deltagit i framtagning av kartorna och har heller inte fått yttra sig över samebyarnas påstående. Länsstyrelserna använder kartorna som att riksintressena för renskötseln därigenom är fastställda men några formellt verksamma beslut på det finns inte.

EU-juristen Lars Ola Hull
_______________________________________________________________________________________________


2007 06 02
Journalisternas makt.
Media har haft en mycket aktiv roll i att skapa den bild av Samer som i dag är den officiella bilden av det samiska folket som renägande, förtryckta och klädda i kolt. Men det är en förljugen och djupt kränkande bild av oss!

Skriver Marianne Johansson
_______________________________________________________________________________________________

2007 05 22
Rennäringen belastar övriga samhället
Västerbottens Folkblad Folkets röst
KERSTINS SÖDERSTRÖMS utmärkta reportage i VF den 15 maj om Paul Hunts FN-rapport om samernas hälsa i Sverige väcker funderingar. Det förefaller som om rapporten fokuserar på den nutida extensiva (arealkrävande) rennäringens problem. Den sysselsätter nu några hundra renskötare.

Skriver Betraktare
_______________________________________________________________________________________________

2007 05 15
Rennäringen har spårat ur miljömässigt
Västerbottens Folkblad Folkets röst
Renar utanför stängsel är en trafikfara och en plåga för skogsägare, lantbrukare, trädgårdsbrukare.

Det tycker signaturen ”Koldioxidbantare"
_______________________________________________________________________________________________

2007 05 05
Rättstillämpningen skulden till ihålig rättssäkerhet?
När medborgarrättsrörelsen höll möte den 17 april i Stockholm om rättsäkerheten kom inga journalister. Det är inte bra. Rättsäkerhetsfrågorna måste ut i den allmänna debatten.
Mötet hade annonserats flera gånger i rikspressen. Professor emeritus Anders Agell förklarade journalisternas frånvaro med att kåren saknar kunskaper om vad menas med en rättsstat. Från min horisont handlar det lika mycket om att ledande medier inte accepterar dels att enskildas rätt också är förenad med skyldigheter för staten och dels att rättstillämpningen ska utgå från författningsregler och inte fastna i motsägande detaljregleringar

Skriver Lars Ola Hull Eu-jurist, jur kand i en debattartikel
.
_______________________________________________________________________________________________

2007 04 25
Gör Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf skillnad på samer och samer?
Öppet brev.
Marianne Johansson Bygget Mosekälla och ättling till Svenska ursprungssamer i Västerbottensfjällen har skrivit ett brev till kungen.
Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf tackade visserligen för brevet, men bemödade sig inte ens med ett svar, utan vidarebefordrade brevet till Jordbruksdepartementet.

_______________________________________________________________________________________________

2007 04 21
Renägare ska bedriva rennäring på egen mark
Västerbottens Folkblad Folkets röst
Svar på insändaren ”Rennäringen måste ses över – urminnes hävd fungerar inte längre” i VF den 13 april:
JAG HAR STOR förståelse för ”Markägare i Nordmaling”. Det är rimligt att tro att invånarna i Nordmaling har en lika lång och blandad anknytning till sin bygd och sina marker som övriga svenskar, renägarna inräknade. Ur den synpunkten utgör invasionen av utsocknes renar ett intrång på markägarnas renbeten i Nordmaling – om marken nu används för annan boskap eller för vattenrening spelar mindre roll.


Renhållning
________________________________________________________________________________________________

2007 04 13
Rennäringen måste ses över
Västerbottens Folkblad Folkets röst
DET HAR UPPMÄRKSAMMATS i medierna hur svårt renarna haft det denna vinter. De har svultit och blivit dödade av tåg och bilar. Utmattade djur drivs med helikopter och skoter. Är det förenligt med god djurhållning? Vilken myndighet kollar renens livsvillkor?

Markägare i Nordmaling
________________________________________________________________________________________________

2007 02 22
Vissa samer skrämmer mig.
(Debatt NORRBOTTENS KURIREN. NK)
SARA LARSSON från sametingspartiet min geaidnu (min väg) säger, i radions P1 den 5 februari om samisk nationalism att hon inte är svensk. Hon är same.
....... Jag blir rädd när jag hör Sara Larsson, och andra samebymedlemmar, tala om sin samiska identitet!


Skriver Marianne Johansson
________________________________________________________________________________________________


2007 02 20
Kamajokk naturreservat - ett allvarligt angrepp mot äganderätten.
(Debatt NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN. NSD)
I fredags (16 februari) beslutade vår landshövding P-O Eriksson med hjälp av sin styrelse att bilda ett sex kvadratkilometer stort naturreservat strax norr om Kvikkjokk, Kamajokk.
Beslutet fick gillande applåder av Naturvårdsverket som tycker att det är alldeles för lite reservat i Norrbotten.


Undrar om landshövdingen och hans styrelse nu känner sig stolta över sitt beslut.

Skriver Bo Hultin
Moderat politiker och skogsägare från Boden i en debattartikel i NSD.
______________________________________________________________________________________________________

2007 02 12

Forskarna glömmer alla utanför samebyn.
(Debatt Västerbottens Kuriren)
Lars Jacobsson, professor i psykiatri vid Umeå universitet, Per Sjölander, professor, S:a Lapplands forskningsenhet i Vilhelmina och Anette Edin-Liljegren forskare vid samma forskningsenhet, skriver (20/1) om en samisk kollektiv depression de funnit i sitt forskningsprojekt om renskötarnas psykosociala situation.
---
De borde fundera över sin roll som forskare och syn på samer som människor!
Marianne Johansson
Bygget Mosekälla
________________________________________________________________________________________

2007 02 11
Öppet brev 070208 till
Västerbottens Kuriren
(Lars Ola Hull)
VK har enligt min uppfattning svårt att hålla sig neutral i samefrågor.
________________________________________________________________________________________

2007 01 02
JKs kritik mot domstolarna mer än befogad.
Det gillas inte att domstolarna får kritik av JK för felaktiga domar i brottmål på svag bevisning. Misstroende mot domstolarna är dock större ändå. Felaktiga domar avkunnas även i rena civilmål eller förvaltningsärenden av olika slag framför allt i frågor där det s k allmänt intresse står emot ett enskilt. Bland de allmänfarliga brotten ingår såväl brott mot person som mot samhällsordningen i övrigt.
Skriver Lars Ola Hull Eu-jurist, jur kand i en debattartikel.

________________________________________________________________________________________

Öppet brev till.
Jordbruks- och same minister Eskil Erlandsson
"Samebyarna är varken en ideell eller ekonomisk sammanslutning. Den regleras uteslutande av rennäringslagen som är en rasistisk författning som förespråkar etnisk rensning bland samer, där alla rättigheter ges till samebymedlemmarna!
Den strider mot konventionen om mänskliga rättigheter.
Hur kan Sverige ge sitt fulla stöd för detta?"

Marianne Johansson
Bygget Mosekälla.


________________________________________________________________________________________

Tidningen vi
odlar myten om samer.
2006 10 25
Artikeln "Ilskan en stark drivkraft” är ett exempel på mytbilden om samer som frodats i decennier.

Svar direkt.
Är konventioner bara för samebymedlemmar?
av Marianne Johansson
Bygget Mosekälla.


_______________________________________________________________________________________________________

Samerna är en tillgång för länet. (ÖP 29 okt 2006)
Vi (tre kommunistfruar - tillika förvirrade - i Krokom, enligt Johnny Forss) tar gärna en debatt om rennäringens bidrag till länets näringsliv.
Svar
.
Tre vänsterpartister om samers rätt

Norrman, Jonsson och Puttick har vid flera tillfällen uttalat åsikter om samernas rätt och rättigheter i Sverige. (Senast ÖP 28 okt) De har inte brytt sig om att gå igenom fakta, utan låter mest som samebyarnas och rennäringens megafon. Alla argument lindas in i och förstärks med ”Samernas rätt som urbefolkning”.

_______________________________________________________________________________________________________

Renbete i Härjedalen
Det är alltid lika skrämmande att se rennäringens krav och påståenden i massmedia.
Sametinget, SSR och andra driver hela tiden frågan om samernas rättigheter, men egentligen menar man rennäringens rättigheter, men majoriteten av samerna i Sverige saknar renskötselrätt. I Härjedalen vill man dessutom få det till att markägarna är orsaken till bristen på vinterbete.

________________________________________________________________________________________

Fjällfolket upprättelse.
När jag säger att min dröm är att få upprättelse för mina förfäder, mig själv och mina barn, så handlar det egentligen om upprättelse för fjällfolket.

_______________________________________________________________________________________________________

Lappkast med Jakt- & fiskeutredningen

Sören Ekström gör ett lappkast. Från att verka för alla människors lika värde, till att vilja införa graderad rösträtt.

_______________________________________________________________________________________________________

Anförande Folke Lestander
På Gruvtolvans och Kiruna Jakt och Fiskes debattmöte 21 feb 2006.
Rätt till jakt och myndighetens bränning av "svartbyggen".


_______________________________________________________________________________________________________

Skyldig till mordbrand!
Kan jag gå över till grannens uthus och sätta upp en lapp, där jag meddelar att byggnaden är olagligt uppförd på min mark, och att den skall flyttas eller rivas?

_______________________________________________________________________________________________________

LRF.s dubbla budskap.
"Underminera inte äganderätten" Motsägelsefull debattartikel om Jakt och Firskerättsutredningen.

________________________________________________________________________________________

Modern lag främjar etnisk rensning.
Vi hör ofta om Svenska storsamhällets övergrepp på minoriteten samer, men inte särskilt ofta om övergreppen som sker inom de egna leden.


 

INSÄNDARE / DEBATT