Klipp från: SOU 1999:25

Sid 81
Sid 82

4.2 Artikel 1. Gruppen som konventionen skall tillämpas på.
4.2.3 Min bedömning (Sven Heurgren utredare)

Sid 83-84

" Definitionen i sametinget har i första hand tillkommit för att avgöra vilka som skall ha rösträtt till sametinget. Det kan tänkas att även andra hänsyn bör tas när det avgörs vilken personkrets som skall omfattas av bestämmelserna i ILO-konvention nr 169
Det kan därför vara lämpligt att Sverige i samband med en eventuell ratificering av konventionen i samråd med Sametinget och samiska organisationer överväger om det behövs någon ytterligare definition av vilken personkrets som i enlighet med de kriterier som konventionens artikel 1 anger skall omfattas av en tillämpning av konventionens bestämmelser i Sverige
Jag bedömer dock att den definitionen som reda i dag finns i Sametingslagen uppfyller konventionens krav och kan användas vid tillämpning av konventionens bestämmelser med undantag för de bestämmelser som gäller ursprungsfolks rätt till mark "

SOU 1999:25 mars 1999
Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. ILO:s konvention nr 169
Jordbruksdepartementet Utredningen om ILO-konvention nr 169

Kommentar: Bestämmelser som gäller ursprungsfolks rätt till mark

Vidare garderar Heurgren renägarnas och statens intressen med hängslen och livrem. Genom att se till att Sametinget inte ensam skulle kunna dela ut några rättigheter, utan samråda med samiska organisationer. Man kan tycka att det borde räcka med Sametinget, det är ju en samling samiska organisationer.
Då skall man ha klart för sig att finns det risk att i framtiden blir så att icke renskötande samen får en majoritet i Sametinget.
(Därför pågår det ett febrilt arbete med att förhindra icke renskötande samers inflytande i Sametinget.)

Skulle Sametinget komma med ett beslut som inte passar, så har staten garderat sig genom att dela upp beslutsprocessen på sametinget och ”samiska organisationer”. Saten kan stoppa ett beslut i Sametinget hjälp av (SSR) Svenska Samers Riksförbund där renägarna intar en dominerande ställning.

Tilläggas bör att vid ett informationsmöte som jordbruksdepartementet höll angående " Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. ILO:s konvention nr 169 " som hölls i Gällivare den 26 maj 1999.
Där kom frågan upp, vilken personkrets kommer att få ta del av de rättigheter som en eventuell ratificering medför?
Svar från jordbruksdepartementets representant Marie Hagsgård.
Det är tänkbart att nuvarande samebyarna får det till en början, och att övriga samer tillkommer senare när samebyn avgör.

I samebyn tillämpas graderad rösträtt, detta innebär att några förmögna renägare dikterar villkoren i hela samebyn och avgör bl.a. vilka som ska få medlemskap i samebyn.
Graderad rösträtt är ett grovt brott mot demokratin och Artikel 1. i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Stig Eskilsson
BODEN

Sammanfattning:

Förslaget bryter mot flera Artiklar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Att ratificera ILO-konventionen enligt det förslag som Sven Heurgren lagt i ”Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige”, är att definitivt kasta ut och stänga dörren för 90 % av den övriga samiska befolkningen eftersom dom inte har renskötselrätt. Samt att göra det omöjligt för övriga befolkningen, jordbrukare, skogsägare, industri och turistverksamhet att verka inom det områden som omfattas av ILO-konventionen.

Det finns politiker som är beredda att ratificera ILO-konventionen i en villfarelse att dom gör en insats för en urbefolkningen.
I själva verket innebär Heurgrens förslag att det är en näring som ratificeras, då endast samebymedlemmar omfattas av rätten till land och vatten.Sven Heurgrens förslag till ratificering av ILO 169 bryter mot mänskliga rättigheter.
Uppdaterad: 2007 07 06

Kommentar: endast samebymedlemmar omfattas.
Undantaget bryter mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna då Heurgren skiljer på samer som är medlem i sameby och de som inte har medlemskap.

 

Artikel 1.
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.


Norge respekterar Artikel 1 och skiljer inte på samerna genom någon näringstillhörighet.