Ursprungssame får inte medlemskap i Vapsten sameby.
Senast uppdaterad: 2007 07 23

Historien handlar om Stig Harry Johansson från Ängesdal utanför Tärnaby och hans kamp för att erhålla medlemskap i Vapsten sameby.


NÄTVERKET NORDEN
speglar fallet för att visa hur illa ställt det är internt bland samerna.
Den mediebild som ofta kablats ut, är att samerna kränkts och diskrimineras av "storsvensken".
Detta är en kraftigt förvanskats bild, fylld av lögner.
Faktum är att de interna kränkningarna och diskrimineringarna är grövre och allvarligare.
Stig Harrys långa kamp är ett av exemplen.

En kamp inte bara mot Vapstens sameby, här är även media inblandad. I värsta fall kan Hovrätten i Över Norrland gjort sig skyldig till en partisk bedömning till samebyns fördel.
Enligt Stig Harry Johanssons juridiska ombud Lars Ola Hull kommer domen att överklagas.


En Hovrätt som dömer efter egna regler?

Det är för övigt samma Hovrätt som fällt två markägare för jaktbrott, då de bröt mot en "regel av lägre valör".
En dom som bryter mot Sveriges grundlag, och som är på väg för prövning i Europadomstolen.
Enligt art 7 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter är det inte tillåtet att fälla någon till ansvar utan stöd i ”national or international law”. skriver Eu-jurist, jur kand Lars Ola Hull i en debattartikel

Turerna kring Vapstens sameby har varit många.
I boken "Färdas som en människa" beskriver författaren och fd. lapptillsyningsmannen Folke Grubbström länsmyndighetens tvivelaktiga agerande när Vapstens sameby registrerades för första gången.

Han skriver.
"Den första ansökan till länsstyrelsen kom från några ursamer, Barruk-gruppen kallad, med samer ur den tidigare lappbyn, som nu ville bilda en sameby enligt antagna stadgar och utsedd styrelse.
Deras ansökan avslogs med motiveringen att de inte var renskötande samer.

Min chef Göran Lundvall och mina två kollegor sammankallade nu vissa av de till lappbyn inflyttade nordsamerna till ett brådskande sammanträde. Nordsamerna, Omma- gruppen, hade inflyttat på l930-talet och blivit stannande, trots att inflyttningstillståndet egentligen gällde till Frosvikens lappby.
På sammanträdet beslöt man att försöka registrera Vapsten sameby med enbart nordsamer som renskötande medlemmar, trots att det inte fanns tillräckligt antal ledamöter att tillgå.
Deras ansökan bifölls.

Besluten överklagades. Regeringsrätten bestämde omsider, att Omma-gruppen skulle få registrera Vapsten sameby.
Problemen i samebyn fick ny näring".


_______________________________________________________________________


FAKTA / INFORMATION
i Stig Harry Johansson nekade medlemskap i Vapstens sameby.


DOM.
070208 mål T 402-04 (HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND)

Kommentarer till hovrättens dom

(Lars Ola Hull)
Hovrätten bekräftar att rennäringslagen innebär en gynnade särställning för vissa personer inom samekollektivt. Det är just detta som innebär att andra samer, svenska eller finska hålls utanför rätten till renskötselrätt i Sverige i strid med likabehandlingsprincipen och EUs konkurrensregler.


SAMEBYN
Så administreras samebyn.
Rennäringens ekonomiska betydelse.


DEBATT
Öppet brev 070208 till Västerbottens Kuriren
(Lars Ola Hull)
VK har enligt min uppfattning svårt att hålla sig neutral i samefrågor.

MEDIAKLIPP.
2007 07 04
HD pövar inte medlemsskap i Vapsten
SR Sameradion.
Högsta domstolen kommer inte att pröva fallet där f d sametingsledmoten, Stig-Harry Johansson, ville få ut handlingar från Vapstens sameby. HD avslår även Johanssons yrkande om att ta in förhandsavgörande från Europadomstolen.

NN kommentar:
HD syrker Nätverket Nordens påstående att insynen i samebyn är obefintlig.
"Och därmed står Hovrättens dom fast, att Stig Harry Johansson inte kan räkna sig som medlem i Vapstens sameby och får inte ut de begärda handlingarna heller."
____________________________________________________________________

Hovrätten beslutar om sameby-medlemskap

(SR P4 Västerbotten 2007-02-07)
Stig-Harry Johansson är INTE medlem i Vapstens sameby.
____________________________________________________________________

Tvist i tre decennier om medlemskap i sameby

(VF 2007-01-26)
UMEÅ. Vem har rätt att bli medlem i en sameby?
Har en sameby mandat att neka samer medlemskap, eller ska gamla rötter i den samiska kulturen medföra automatisk rätt till gemenskapen?
____________________________________________________________________________

Paus i lång strid om renskötselrätt

(VK 2006-11-14)
Efter 35 års strid ska renägaren Stig-Harry Johansson och Vapstens sameby nu försöka komma överens. Hovrätten fick i går de två motparterna att lägga ner strids-yxan för att söka förlikning. Men från samebyns sida har inget förändrats.