Kommentar till Hovrätten för Övre Norrlands dom 2007-09-19 mål T 155-06
(Nordmalingsfallet)

-
Politiska överväganden.
Hovrätten agerar enligt domen i syftet att skapa rätt. Detta inrymmer enligt hovrätten ett moment av politiskt ställningstagande (s 27). Det kan inte medges att hovrätten är behörig att ”skapa” rätt eller göra politiska överväganden. Istället är dess uppgift att bedöma vad som är gällande rätt och döma därefter.

Hovrätten har sänkt beviskravet för samebyarna.
Slutligen måste riktas samma invändningar mot tingsrättens bevisvärdering som jag redan gjort mot tingsrättens. Det är för det första fråga om att hovrätten sänkt beviskravet för samebyarna väsentligt i förhållande till det beviskrav som tillämpats i de s k Härjedalsmålen vilket innebär en ändring av praxis.

Samebyarna är av lagstiftaren en helt nyuppfunnen organisation.
För det andra är det fråga om att den enskilde samen och inte samebyarna ska styrka sin rätt till urminnes hävd (jfr s 33, där samebyarna och inte enskilda samer påstås ha bevisbördan för hävden). Samebyarna är av lagstiftaren en helt nyuppfunnen organisation som vars medlemmar därför inte kan ha någon kollektiv rätt grundad på urminneshävd.

Eu-jurist Lars Ola Hull
-
Uppdaterad 2007 10 07