Utvecklingsarbete med miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö.

Under 2009 har Nätverket Norden medverkat som sakägare i en förstudie initierad av Naturvårdsverket.
Syftet med förstudien är att utveckla arbetet med miljöfrågorna med fokus på miljökvalitetsmålet "Storslagen Fjällmiljö".
Den avslutande rapporten från förstudien ger ett brett perspektiv och en för svenskt vidkommande närmast unik helhetssyn på miljöfrågorna i fjällområdet.
Nätverket Norden deltog när rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 16 februari.

Rapporten omfattar hela 172 sidor, och är delvis teoretiskt hållen utifrån en systemanalys.
I rapporten behandlas bland annat mineralutvinning, turism, areella näringar och kulturaspekter samt markanvändnings-, äganderätts- och förvaltningfrågor.

Se vidare SNV rapport Miljömål i fjällandskapet - en syntes av problemställningar

Rapport Miljömål i fjällandskapet för utskrift (högupplöst) pdf-12 MB

Rapport Miljömål i fjällandskapet ör påseende över webben (lågupplöst) pdf-2 MB

________________________________________________________________________________________________


För den som önskar följer här en läsanvisning;

Sid 7-8 ger en sammanfattning.
Sid 14-22 behandlar äganderättsfrågor, upplåtelser, rennäring och centralstyrning.
Sid 83-88 behandlar fjälljordbruk, fäbodbruk, jakt och fiske.
Sid 94-98 behandlar förvaltning, makt, myndigheter och planering.
Sid 100-103 behandlar ägande- och brukandefrågor.
På sid 163-165 återges en egen inlaga från Nätverket Norden

/NNUppdaterad: 2010-04-10