Klipp från:
SYNPUNKTER PÅ DEN LICENSIERADE ÄLGLAKTEN OVAN ODLINGSGRÄNSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN.

Av
Filip Gerhardsson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allmänna synpunkter.
(Sid 3)

Vad är utmark? Det förvånar mig att detta begrepp inte getts en mer preciserad beskrivning i den diskussion som i detta problemkomplex. Nu tycks meningen vara den all skogsmark i fjällområdet är att anse som utmark.
Som jag minns från mina juridiska studier (som visserligen ligger långt tillbaka i tiden) var inte skogsmark och utmark samstämmiga begrepp. Med utmark menade man enligt ägofredslagen kärr, mossar och berg samt annan dylik mark som ej med fördel kan användas för jordbruks- eller skogsdrift. I vart fall minns jag med säkerhet att ägofredslagen talade om skogs- eller utmark. Det fanns alltså en betydelseskillnad.
Är då all skogsmark ovan odlingsgränsen att anse som utmark?
Jämväl den privatägda?
Jag tror inte att man nödvändigtvis måste vara fjällbo för att reagera mot en sådan generalisering. En människa som ovan odlingsgränsen lagt ner betydande insatser på sin skog (nyplantering etc.) lär inte gilla att hela hans skogsskifte klassas som utmark. Det kanske faktiskt är all den mark han äger. Jag vet att det även ovan odlingsgränsen läggs ner möda på skogsvård. Flera av de sagesmän som kontaktat mig per telefon har vittnat om detta.
En lagstiftare brukar tillerkännas precision i språket. Ett juridiskt begrepp ska vara begripligt och entydigt. Jag kan inte tänka mig att den som skrev rennäringslagen var medvetet tvetydig. Om han menat skogsmark borde han ha använt detta ord i stället för utmark.
Under alla förhållanden har den fjällnära befolkningen rätt att få klara besked på den här punkten.

________________________________________________________________________________________________

Hela dokumentet i .pdfUppdaterad: 2009 02 23