Regeringens skrivelse 2005/06:95
En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2006

NORDISK SAMEKONVENTION
Dokumentet hämtat från Riksantikvarieämbetet

SOU 2005:116 17 januari 2006
Jakt och fiske i samverkan. Har en viktig brist enl. Justitiekanslern (JK)
Slutbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen Stockholm 2005

Dir. 2003:45 Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet
Jakt- och fiskerättsutredningen
Detta är Jakt- och fiskerättsutredningen
Direktiv
Delbetänkande
Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17)
23 februari 2005
Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö (SOU 2005:79)
21 september 2005

Regeringens skrivelse 2004/05:79
Den s.k. Lappkodicillen OBS! Ej original.
Upphörande av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention
Skr. 2004/05:79
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 3 februari 2005

SOU 1999:25 mars 1999
Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169
Jordbruksdepartementet Utredningen om ILO-konvention nr 169

Dir. 1997:103 ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrandeländer
Sök i
Regeringskansliets rättsdatabaser Kommittédirektiv
Jordbruksdepartementet

Beslut vid regeringssammanträde: 1997-09-11

SOU 2006:14 15 februari 2006
Samernas sedvanemarker. Har en viktig brist enl. Justitiekanslern (JK)
Betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet Stockholm 2006

Dir. 2002:7 En gränsdragningskommission för renskötselområdet.
Sök i
Regeringskansliets rättsdatabaser Kommittédirektiv
Jordbruksdepartementet

Beslut vid regeringssammanträde: 2002-01-24

Dir 2004:141 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en gränsdragningskommission för renskötselområdet (Jo 2002:01)
Sök i
Regeringskansliets rättsdatabaser Kommittédirektiv
Beslut vid regeringssammanträde: 2004-10-14

Utredningar och skrivelser.
Som berör frågan om Sverige kan ratificera ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder.

OBS!
Justitiekanslern (JK) anser "att det finns en viktig brist i utredningsarbetet." i de fyra samerättsliga betänkanden
SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan. (även kallad Jakt och fiskeutredningen)
SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen
SOU 2005:79 Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker (även kallad Gränsdragningskommissionen)Bihang till Gränsse Tractaten 1751
Den så kallade Lappcodicillen.

Första Bihang eller Codecill till Gränsse Tractaten emellan Konunga Rikerne Swerige och Norge, Lappmännerne beträffande