Uppdaterad: 2009 01 01

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN

Förslag till BESLUT

2008-02-20


Bildande av Norra Transtrandsfjällens naturreservat i Malungs kommun

Hela förslaget i pdf.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § i miljöbalken
att förklara det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som
naturreservat. Området är ca 8920 ha och består av fjäll och fjällskog.
Reservatets slutliga gränser utmärks i fält.
Samtidigt upphävs Länsstyrelsens beslut från 1967-06-08 (dnr III R11-1-
66) till skydd för landskapsbilden enligt naturvårdslagen 19§ i de delar
som benämns ”ett område inom Transtrands kommun omfattande bl.a.
Granfjället och Stornärfjället”.
Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd
av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare
ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län.

.......................................................................................................................................................

Motiv för bildande av naturreservat
Skyddsform
Verksamheter som kan utgöra hot mot områdets naturvärden är främst
skogsbruk, exploateringsföretag av olika slag, slitage och störning av
terrängkörningsfordon eller annan verksamhet samt renbete. Områdets
naturvärden är sådana att de kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för
att bevaras och utvecklas. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom
bildande av naturreservat.
Beslutet följer de riktlinjer som gäller för länsstyrelsens prioritering av
områdesskydd.
____________________________________________________________________________OBS!
Detta är fortfarande aktuellt efter remisshantering. Länsstyrelsens beslut kan väntas under 2009.