Kort historik om markägandet i Västra Härjedalen (Härjedalsdomen).

Helt kort skall ja återge hur det har skett i Härjedalen.

År 1652 finns första anteckning om att en same har varit i Härjedalen.
Lappcodicillen från 1751 klargör var lapparna/samerna har sina betesmarker.
(Gäller än i Dag)
Avittringen i Västra Härjedalen fastställdes av HD 1856.

Vid avvittringen hölls förhör med varje bonde och de lappar/samer som då fanns i Västra-Härjedalen (dokumenterat i både kyrkböcker och övriga handlingar).
Bönderna fick frånträda marker man brukat i mer än hundra år till lapparna/samerna.
Och med detta markinnehav förklarade sig samerna nöjda.
Efter laga skifte så tvångsinlöste staten Ränningsvallen och Högvålen by till vinterbetesmarker för i dag existerande Mittådalens sameby .Landhövdingen tillskrev samtliga bönder i dessa byar att om man inte sålde till staten så skulle expropiation ske och man skulle ej få bo kvar som arrendatorer.
Vid denna tidpunkt fanns även samer som hade lagfarna fastigheter inom Västra Härjedalen Staten fråntog dem lagfarterna och lade fastigheterna till statens marker.
En lapp/same vägrade att lämna ifrån sig lagfarten,1975 tog staten bort lagfarter och fastighetsbeteckning men ersatte ej rättmätige ägare för fastigheterna.(Vad kallas detta. .STÖLD)

1948 Skrev dåvarande lappfogde Gardham till landshövdingen i jämtlands län.
Vi låter lapparna gå in på de privata markerna, blir det protester så blir det rättegång och då får vi klarlagt var sedvanerättsgränserna går.

Markägare i Härjedalen Stämde fem samebyar 1990 angående betesrätt.
21 feb 1996 fastslog Tingsrätten i Sveg att någon rätt till renbete ej finnes på de omstämda fastigheterna.
15 feb 2002 fastslog Hovrätten för Nedre Norrland att någon rätt ej fanns samt till lade i domen (citat)
”Det åligger ej de privata fastighetsägarna att hålla samerna med renbete det åligger det allmänna, d v .s staten.”
19 april 2004 fastställde HD domen.

Det kan tilläggas att det fanns redan en HD dom från 1897 i Norge.
Där man konstaterade att någon rätt att upparbeta nya sedvanerättsmarker ej kunde ske efter att 1886 års renbeteslag antagits av riksdagen.
Funäsdalen 2008 12 08

Per Nordlinder
__________________________________________________________________________________________________

Uppdaterad 2009 01 11