Uppdaterad 2010 04 10


 

A
Avvittring Avvittringens genomförande och konsekvenser .
    Informationsrapport 1999/2000:2 ....definition av utmark som återfinns i 1933 års ägofredslag där innebörden begränsar sig till ”kärr, mossar och berg samt annan dylik mark, som ej med fördel kan användas för jord- eller skogsdrift.”
________________________________________________________________
   
    Avvittringsprotokoll för Vilhelmina övre avvittringslag (Avskrift).
  ________________________________________________________________
   
  AVVITTRING OCH GRUNDLAGSÄNDRING
  PM Riksdagens utredningstjänst
  Avgiftsfritt jakt och fiske ovan odlingsgränsen i Västerbotten
  ________________________________________________________________
   
   
B
   
   
C
   
   
D
DOMAR Hovrättsdom som bryter mot Sveriges grundlag.
  Två markägare som jagade på sin egen mark, fälldes av Hovrätten övre Norrland för att de bröt mot en "regel av lägre valör".
  _______________________________________________________________
   
  Härjedalsdomen
  Kort historik om markägandet i Västra Härjedalen (Härjedalsdomen).
  _______________________________________________________________
   
DUBBELREGISTRERING Dubbelregistrering av licensmark.
  Dubbelregistreringen är en styggelse och idén kan knappast vara framsprungen ur en erfaren jägares hjärna.
_______________________________________________________________
   
E
Europadomstolen Application no. 39013/04 Handölsdalen`s Sami Village and Others v. Sweden
  Om rätten till renskötsel på privatägda marker.
  Europadomstolens frågor till Sveriges regering.no.39013/04
  Svar från Sveriges regering.
  -
  Europadomstolens frågor till samebyarna. no.39013/04
  Kort översättning av samebyarnas dokument till Svenska
  -
  Privata markägare blir inblandade!
  EU-jurist och jur. kand Lars Ola Hull anser att det finns "anledning för de privata markägarna att ställa krav på att få intervenera i målet.
  Angående renskötselrätt på privatägda marker.
________________________________________________________________
   
   
F
Fjälluppdraget Fjälluppdraget hos Tillväxtverket.
  Regeringen har uppdragit till Glesbygdsverket att utveckla samarbetsformer mellan berörda kommuner och myndigheter för att nå en ökad samverkan mellan fjällkommuner för en hållbar lokal och regional utveckling. Såväl utmaningar som möjligheter relaterade till klimatförändringarna ska beaktas och tas tillvara.
  ________________________________________________________________
   
G
   
   
H
  Härjedalsdomen
  Kort historik om markägandet i Västra Härjedalen (Härjedalsdomen).
 
________________________________________________________________
   
I
ILO 169 Fakta och information
  - som påverkar de Statliga utredningar som berör en ratifikation av ILO 169.
  ________________________________________________________________
 
    Statliga utredningar och skrivelser.
    - som berör frågan om Sverige kan ratificera ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder.
________________________________________________________________
   
   
J
Justitiekanslern (JK) Justitiekanslern (JK) anser "att det finns en viktig brist i utredningsarbetet."
i de fyra samerättsliga betänkanden ( SOU 2005:116, SOU 2005:17, SOU 2005:79
  och SOU 2006:14)
________________________________________________________________
   
K
Kamajokk Länsstyrelsen i Norrbotten kränker äganderätten.
    Med beslutet att bilda Kamajokk naturreservat kör länsstyrelsens styrelse med landshövding Per Ola Eriksson (c) i spetsen över Jokkmokks kommun och markägarna i Kvikkjokk.
________________________________________________________________
     
     
     
L
Lagar & Förordningar Byggningabalk Kap 19 Om avgärda bys rätt. (Definition av UTMARK)
    ___________________________________________________________________________
     
    Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion
Länsstyrelsernas uppgifter
1 § Länsstyrelsen har till uppgift att
1. noga följa länets tillstånd och behov,
2. främja länets utveckling och befolkningens bästa,
________________________________________________________________
     
    SFS 1909:53 s. 7 angående marks avstående för Nomadlapparnas
    behov vid avvittring ovan odlingsgränsen. (Lagen visar att privat lagfaren mark ej omfattas av renskötselrätt.)
___________________________________________________________________________
     
  Lappcodicillen. Bihang till Gränsse Tractaten 1751. Den så kallade Lappcodicillen/Lappkodicillen.
     
     
M
   
     
     
     
N
Nybyggare Kortfattat vad som krävdes av nybyggarna.
    Nybyggaren och nybygget var ställd under byggnads och odlingsskyldighet.
Att nybyggarna fick mark är en lögn som sprids av Sametinget och Regeringen.
__________________________________________________________________________
  Nordiska Samekonventionen

NÄTVERKET NORDEN:s Remissyttrande

   

NÄTVERKET NORDEN motsätter sig att Sverige ratificerar den föreslagna Nordiska samekonventionen.
Konventionen bryter mot protokoll nr 3 i Sveriges i anslutningsfördrag med EU och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter
________________________________________________________________

     
R
RMHP Regionalt miljö- och hushållningsprogram för fjällområdet
    Länsgemensamt fjällprogram 2005, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län
(REGERINGSKANSLIET)
Remissammanställning
    _______________________________________________________________
     
S
Samebyn Fakta samebyn. (I samebyn är inte alla människor lika värda. Samebymedlemmarna har
    monopol på renskötsel. Samebymedlemmarna utgör mindre än 10 % av Sveriges samer.)
__________________________________________________________________________
     
    Samebyns ekonomiska betydelse.
Rennäringens ekonomiska betydelse kan anses aningen överdriven.
_______________________________________________________
     
     
  Sametinget SAMETINGET uppfyller inte kriterierna för ett folkvalt organ. Då det med hjälp av sametingslagen går att ifrågasätta en medmänniskas identitet
    _______________________________________________________________
     
  Sedvanerätt Sveriges strategi för att stärka påstådd kollektiv sedvanerätt.
    Redan 1948 hade lappfogden W Gardham utarbetad en strategi för hur Svenska staten skulle tillgodose lapparnas/samebymedlemmarnas behov av ”vinterbetning” utan att åsamka staten några kostnader.
    _______________________________________________________________
     
  Ströängar

Ströängar - ett svenskt exempel på rättssäkerhet

    rapport - arbetsrapport / Karlstad University Studies
    av Lennart Stenman
    _______________________________________________________________
     
U
Utredningar / Förstudier Synpunkter på den licensierade älgjakten ovan odlingsgränsen i Västerbottens län
    Av: Filip Gerhardsson
_________________________________________________________________________
     
    Utvecklingsarbete med miljökvalitetsmålet "Storslagen Fjällmiljö".
    Förstudie initierad av Naturvårdsverket med syftet att utveckla arbetet med miljöfrågorna med fokus på miljökvalitetsmålet "Storslagen Fjällmiljö".
    ______________________________________________________________
     
  Utmark Vad är utmark?
    Klipp från: SYNPUNKTER PÅ DEN LICENSIERADE ÄLGLAKTEN OVAN ODLINGSGRÄNSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

FAKTA / INFORMATION