Adress:
NÄTVERKET NORDEN  

Östra Strandvägen 18 C
 
  961 31 BODEN  
Tel: 0921 - 146 64  

e-post

info@natverketnorden.se  
  www.natverketnorden.se  
     
Bankgiro: 5885-7186  
Org.nr: 802432 - 0403  
Kontakta oss
Bakgrund

Nätverket Norden har sina rötter bland Norrlands jord- och skogsbrukare, samt bland fjällbefolkningen, nybyggarättlingar och de ursprungssamer som hamnat utanför renskötseln.

Målet är att politiker och myndigheter ska respektera våra mänskliga rättigheter, som de bland annat uttrycks i Artikel 1 i FN:s förklaring: Att alla människor är födda fria och har lika i rätt och värde. Det är centralt för att vi ska kunna leva och verka i ett mångkulturellt samhälle.

Sedan länge upplever vi att vår existens och kultur är hotad. Ett skäl är att angreppen mot våra rättigheter som markägare ökat. Detta visas inte minst i de två offentliga utredningarna om jakten och fisket och de renägande samernas sedvanemarker.

Dessa utredningar som är att betrakta som partsinlaga pekar entydigt åt ett håll. Utredarna vill stärka renskötselrätten för de renägande samerna.
De favoriseras på vår bekostnad, trots att vår äganderätt är skyddad i grundlagen, och trots att många av oss också är samer.

En av Nätverket Nordens uppgifter är att värna våra intressen, exempelvis rätten att vårda vår skog och våran jakt- och fiskerätt.

Vi arbetar i ett nätverk med att sprida information, bilda opinion och med lobbying för att stötta enskilda och grupper. Vi förmedlar även viss juridisk rådgivning.

Med ditt medlemskap bidrar du till att vi når målet. Du är även välkommen att aktivt delta i föreningsarbetet.

Umeå den 18 april 2006

Styrelsen
NÄTVERKET NORDEN –föreningen för civilt egendomsskydd


Medlemsavgiften

Betalar du in på bankgiro nr 5885-7186
Medlemsavgiften är 50 kr/år för en person, 100 kr/år för familj.
Familj har en röst.
Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer.
(För familj anges samtliga familjemedlemmar som önskar bli medlemmar)
Inbetalningskvitto gäller som medlemsbevis.

Om du har en e-mejl adress kan du ange den.
Kan förenigen nå dig via e-mejl får du ta del av nyhetsklipp och fortlöpande information som berör föreningens verksamhet. 

BLI MEDLEM .... Obs! Sidan är lång bläddra neråtpå sidan med rullningslist på höger sida