Tel:
e-post
info@natverketnorden.se
www.natverketnorden.se
Bankgiro:
5885-7186
Org nr:
802432 - 0403
Uppdaterad
2010 06 02

 

 

 

 

 

N ÄTVERKET NORDEN
Bevakar:
Vapstens sameby som saboterar för småskogsbruket i Västerbottens inland.
Överklagar 28 av 29 avverkningstillstånd.
------------------------------------------------------------

Synar: SAMETINGET som inte uppfyller kriterierna för ett folkvalt organ.

Föreningen har nu över 700 medlemmar

SENASTE NYTT ! (Gamla finns i NYHETSARKIV)
Föreningens ändamål är att i överensstämmelse med Artikel 1 i FN-stadgan och opolitiskt tillvarata enskilt ägande och andra enskilda egendomsintressen enligt nu gällande Europakonvention om mänskliga rättigheter och Sveriges författning.

10 06 07
Fallet i Smedjebacken visar att gamla handlingar är inte att förringa på något sätt.
I rättsstaten Sverige borde det vara angeläget att få rätsida på gamla felaktigheter samt att upphöra med det ständiga förstatligandet som har pågått sedan slutet av 1800-talet.
Skriver:Östen Stenlund

__________________________________________________

10 06 02
NÄTVERKET NORDEN är nu medlem i Landsbygdsnätverket.
NN
Motivering: "Efter en förnyad och tydligare intresseanmälan tas föreningen med som medlem. Nätverket Norden kommer med i nätverket för att de nu trycker på att de vill bidra till att arbeta i samförstånd och samverkan och förbättra genomförandet av landsbygdsprogrammet, vilket innebär att de vill arbeta för att lösa problemen med om äganderätt och sedvanerätt."
__________________________________________________

10 05 30
Sensationella nyheter om jakt och fiske.
NN
NÄTVERKET NORDEN har dokument som visar att jordägare ovan odlingsgränsen i Västerbottens län har rätt till avgiftsfritt jakt och fiske på kronomark.
__________________________________________________

10 04 25
Rena medeltiden i Smedjebacken
Dalarnas Tidningar
Den svenska lagstiftningen är sällan så spännande som när lagar och paragrafer med hundratals år på nacken kommer i ljuset.
I Smedjebacken finns ett konkret exempel på hur regler instiftade på 1500-talet fortfarande kan praktiseras.

Kommentar:
Fallet i Smedjebacken visar att gamla handlingar är inte att förringa på något sätt. I rättsstaten Sverige borde det vara angeläget att få rätsida på gamla felaktigheter samt att upphöra med det ständiga förstatligandet som har pågått sedan slutet av 1800-talet.
Skriver:Östen Stenlund
__________________________________________________

10 04 10
NN informerar.
Utvecklingsarbete med miljökvalitetsmålet "Storslagen Fjällmiljö" klar .

Under 2009 har NÄTVERKET NORDEN medverkat som sakägare i en förstudie initierad av Naturvårdsverket. Syftet med förstudien är att utveckla arbetet med miljöfrågorna med fokus på miljökvalitetsmålet "Storslagen Fjällmiljö".
Den avslutande rapporten från förstudien ger ett brett perspektiv och en för svenskt vidkommande närmast unik helhetssyn på miljöfrågorna i fjällområdet. NÄTVERKET NORDEN deltog när rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 16 februari. __________________________________________________

09 12 09
Har Vattenfall blåst Jokkmokksbona i 35 år?

Enligt Svt Nordnytt 9/12 -09 kan Vattenfall vattenkraft ha undanhållit ersättning i 100 miljoners klassen till boende i bygden kring Akkats kraftstation i Jokkmokks kommun.
__________________________________________________

09 11 27
Protesten flyttad till Luleå
NORRBOTTENS KURIREN / LULEÅ.
I dag intog Curt-Lennart Stenman gräsmattan utanför länsstyrelsen i Luleå.
Där kommer han fortsätta sina protester mot myndigheternas reservatsbeslut.
- Jag sover i bilen om jag måste. Som det känns idag kan jag nog hålla ut till jul, säger Stenman angående sin aktion.
__________________________________________________

09 11 27
Förbannad och villig att ta strid
LULEÅ / NORRLÄNSKA SOCIALDEMOKRATEN
Arg, upprörd och beredd att ta sig ändå till Bryssel för att protestera. Kurt-Lennart Stenman, skogsägare från Jokkmokk, kokar av ilska.
- Länsstyrelsen har med våld konfiskerat min mark, hävdar han bestämt
I går satte sig Kurt-Lennart Stenman med sina plakat utanför entrén till länsstyrelsen för att protestera mot att 608 hektar av hans skogsmark förvandlats till en del av naturreservatet Kamajokk.
__________________________________________________

09 11 26
Skogsägaren som fick nog
SR/Norrbotten
Skogsägaren Kurt-Lennart Stenman har fått nog. I drygt tre veckor har han ockuperat sin egen mark i naturreservatet Kamajokk. Ett reservat han vill ska upphöra. Men på torsdag avbröt han tillfälligt ockupationen och begav sig till Luleå och parkerade sin bil utanför Länsstyrelsen.
__________________________________________________

09 11 03
Ockuperar Kamajokk
NORRBOTTENS KURIREN / JOKKMOKK
Skogsägaren Curt-Lennart Stenman ockuperar sin egen mark inom naturreservatet Kamajokk. Från och med i dag bor han i en skogskoja och för ett skyltkrig fram till jul - med syfte att regeringen häver reservatsbildandet.
- Jag vill att miljöminister Andreas Carlgren tittar på det här. Stockholmarna måste vakna upp. Annars får jag lägga mig utanför riksdagshuset. Jag ger mig inte. Det här ärendet är så misskött, säger Curt-Lennart Stenman, ordförande i Kvikkjokks samfällighetsförening som länge kämpat för markägarnas äganderätt och emot reservatet.

I går tog han de första skyltarna med sig till Kvikkjokk. I dag står dessa uppställda i området kring Kamajokk som blivit naturreservat trots många markägares protester, namnsamlingar, överklagande och kommunens nekande.
__________________________________________________

09 08 12
LÄGESRAPPORT
Tillväxtverket.
Uppdrag om fjällanpassad hållbar lokal och regional utveckling
DNR 342-2009-902768
Östersund i maj 2009
__________________________________________________

09 08 11
NN informerar.
Fjälluppdraget hos Tillväxtverket.
Regeringen har uppdragit till Glesbygdsverket att utveckla samarbetsformer mellan berörda kommuner och myndigheter för att nå en ökad samverkan mellan fjällkommuner för en hållbar lokal och regional utveckling. Såväl utmaningar som möjligheter relaterade till klimatförändringarna ska beaktas och tas tillvara.
__________________________________________________

09 07 26
Olsson svarar samerna: De har inte en chans
HEDEVIKEN LT
Samebyarna tror att dom har en chans till resning i Härjedalsdomen. Men här är man ute och seglar. Hovrättsdomen kommer att stå fast.
Det säger Lennart Olsson, förra kommunalrådet, som är ordförande för markägarna/fastighetsägarna.
________________________________________________

09 07 25
Samebyar tar omtag i förhandlingarna om renbete på privatägda fastigheter
SVEG LT
De fyra samebyarna i Härjedalen och Idre samby i Dalarna anför nu i skrivelse till jordbruksdepartementet nya omständigheter i de så kallade renbetesförhandlingarna mellan samebyarna och markägarna i landskapet. Man anför saker som man menar talar till samebyarnas fördel. Samebyarna konstaterar till och med att det kan föreligga grunder för resning i det så kallade Härjedalsmålet.
-------------------------------
NN Fakta/Kommentar: Samebyarna fortsätter att skrämma markägarna med tvivelaktiga forskningsresultat.
Och hota med dyrbara domstolsprocesser.

Detta är en gammal strategi som lappfogden W Gardham utarbetade redan 1948. __________________________________________________

09 05 23
Renbetesförhandlingar kan avbrytas
Östersunds Posten Sveg.
Mycket talar för att markägarföreningen kommer att avbryta förhandlingarna om renbete med berörda same¬byar.
– Min uppfattning är att samebyarna har frånträtt förhandlingarna, säger Lennart Olsson som är en av fastighetsägarnas representanter.
I början av månaden träffades representanter för samebyarna och markägarna för att förhandla om möjligheterna till renbete på privata marker i Härjedalen.
– Vi ställde då kravet att samebyarna skulle ta ställning till arrendefrågan och ge oss ett svar senast 20 maj. Nu har vi fått svaret och det uppfattar vi enbart som ett sätt att fördröja och förhala, säger Lennart Olsson.
_______________________________________________

09 05 13
Miljonersättning till markägare
SR
Fem markägare i Åre kommun får tillsammans runt fem miljoner kronor i ersättning för att länsstyrelsen bildat ett naturreservat på deras ägor.
_________________________________________________

09 05 13
Rätten att utarrendera jakträtt hett debattämne
Piteå-Tidningen
ARJEPLOG Har Arjeplogs allmännings delägare rätt att arrendera ut sin jakträtt.
- Ja, tyckte Mikael Johansson, Laisvallby och stödde sig på ett utslag i Lycksele tingsrätt. Nej, sa förre skogvaktaren Gunnar Blomgren och fann stöd för sin ståndpunkt i Allmänningslagen.
_________________________________________________

09 05 01
Samebyarnas bevis i Nordmalingsmålet sågas av Justitiekanslern (JK)
NN
Samebyarna har åberopat en del avsnitt ur Gränsdragningskommissionens för renskötselområdet betänkande, SOU 2006:14, Samernas sedvanemarker.

Justitiekanslern (JK) sågar hela utredningen, då han anser att kommissionens arbetsmetoder har en "en viktig brist."
Enligt JK har man ”inte tagit tillräcklig hänsyn till icke renägande samernas och vissa andra gruppers intressen och rättigheter."
__________________________________________________

09 04 29
HD tar upp Nordmalingsmålet
SR Västerbotten
Det blir en prövning i Högsta Domstolen av renbetestvisten i Västerbottens kustland, det så kallade Nordmalingsmålet. Tvisten handlar om samebyarna Vapsten, Umbyn och Rans rätt att ha sina renar på vinterbete i trakterna kring Nordmaling.
-----------------------------------

NN Fakta/Kommentar: Tvisten om renbete berör ej urbefolkningen samerna, som ofta felaktigt beskrivs i media och av vissa samekretsar bl.a. SSR (Svenska Samernas Riksförbund.)
Frågan om rätten till renbete är en tvist mellan markägare och samebymedlemmar.

Vill även påminna om att privat lagfaren mark belastas ej av renskötselrätt. Detta visar bl.a. SFS 1909:53 s. 7 angående marks avstående för Nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.


I Härjedalen fastslog Hovrätten för Nedre Norrland att samebyarna ej hade någon betesrätt på privat mark. Hovrätten konstaterade att ”Det åligger ej de privata fastighetsägarna att hålla samerna med renbete det åligger det allmänna, dvs. staten.”
19 april 2004 fastställde HD domen.
Det kan tilläggas att det fanns redan en HD dom från 1897 i Norge.
Det saknas inte prejudikat, med detta struntade Hovrätten för Övre Norrland i, när Nordmalingsmålet fastslogs.
________________________________________________

09 04 02
Skogsnollor tänjer på allemansrätten
NORRAN
Allemansrätten är en fantastisk dörröppnare till skog och mark. Men det gäller att ha allemansvett. Annars gnisslar markägarna.
________________________________________________

09 04 02
Skogsägare vann naturvårdsstrid
ATL
Hon förlorade i Länsrätten, men vann i Kammarrätten. Skogsägaren slipper lämna virke för 300 000 kronor kvar i skogen.
________________________________________________

09 04 02
Statlig gränsutredning kritiseras hårt
LAND Skogsland
Gränsskogsutredningen vill röja bort några lagbestämmelser i Skogsvårdslagen. Den föreslår samtidigt en ny informationsplikt och renskogsavtal, förslag som kritiseras hårt av Norra.
________________________________________________

09 04 01
Oacceptabelt utredningsförslag
Pressmeddelande från Norra Skogsägarna
Norra Skogsägarna är mycket kritiska till de förslag som Gränsskogsutredningen (SOU 2009:30) idag har presenterat. Utredningens förslag innebär en oacceptabel utvidgning av gällande rätt med risk för nya motsättningar mellan de areella näringarna som följd, säger Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra Skogsägarna.

------------------------------

NN Tidigare nyheter: Vapstens sameby stoppar 24 avverkningar och fyra skogsbilvägar genom att överklaga Skogsstyrelsens avverkningstillstånd.
Konsekvensen bli att det allvarligt skadar famileskogsbruket i Västerbottens inland.

_________________________________________________

09 03 30
Gränsskogsutredningen klar
Jordbruksdepartementet
Gränsskogsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande Skog utan gräns? (SOU 2009:30) till jordbruksminister Eskil Erlandsson, där samspelet mellan skogsnäring och rennäring tydliggörs och onödiga gränser för skogsbruket tas bort.

------------------------------
NN Kommentar: Vill påminna om att privat lagfaren mark belastas ej av renskötselrätt. Detta visar bla. SFS 1909:53 s. 7 angående marks avstående för Nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.
________________________________________________

09 03 19
Statens pengar till naturreservaten är slut
SR Mobil
Länsstyrelsen saknar pengar till att betala markägare när det bildats naturreservat, till och med när staten bildat reservaten mot markägarnas vilja. Totalt fattas det 40 miljoner kronor.
------------------------------
NN Kommentar: Ett exempel är när Länsstyrelsen i Norrbotten med landshövding Per Ola Eriksson i spetsen kör över Kvikkjokksbona med att bilda ett reservat i Kamajokk.
------------------------------

Men här finns det pengar.


29 miljoner från staten till rennäring

SVT
LÄNET - Sametinget föreslås få 29 miljoner kronor under en treårsperiod. Det är regeringen som i sin klimat- och enrgipolitiska proposition skjuter till pengarna.
________________________________________________

09 03 19
Nyutkomna publikationer kring mark och äganderätt.
Nätverket Norden
Lennart Stenman forskar inom Kulturgeografi på KARLSTADS UNIVERSITET har i dagarna kommit ut med två publikationer. Den ena behandlar Nordmalingsmålet och den andra Skogsallmänningar i Västerbottens län.
__________________________________________________

09 03 13
Östen ser renarna som skadedjur
PITEÅ-TIDNINGEN JÄVRE
Markägaren Östen Lundberg, Jävre, gillar inte renar på sina marker. Han anser att de vinterbetande renarna är "skadedjur" som förstör för stora belopp och kräver radikala förändringar.
- Renarna ska hållas i hägn på renägarnas egen mark, säger Östen Lundberg.
-------------------------------

NN Kommentar:
Östen ska inte behöva finna sig i att renar befinner sig på hans mark, då privat lagfaren mark belastas ej av renskötselrätt. Detta visar bla. SFS 1909:53 s. 7 angående marks avstående för Nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.

________________________________________________

09 03 06
Samernas sedvanerätt till vinterbete skall inte prövas
Länsstyrelsen Jämtlands län - Nyheter
Samernas sedvanerätt till vinterbete för ren i Härjedalen kommer inte att prövas i Europadomstolen. Den delen av processen är avskriven. Därmed gäller den lagakraftvunna domen från 2004 som fastställer att samerna saknar vinterbetesrätt för ren på privata marker i Härjedalen.
-------------------------------

NN Kommentar: Bra att en myndighet går ut med korrekt information. En detalj och som tidigare påpekats så berörs ej urbefolkningen samer.

Parterna i Europadomstolens prövning är Svenska staten mot Handöldalen, Mittådalen, Tåssåsen och Ruvhten sijte sameby.

Europadomstolens frågor till Sveriges regering.no.39013/04

Regeringens svar. Application no.39013/04
_________________________________________________

09 03 05
Europadomstolen prövar Härjedalsmålet
- tar upp ärendet efter fem år
SVT/Jämtland
STRASBOURG - Europadomstolen i Strasbourg har beslutat att pröva frågan om privat renbete i Härjedalen.
------------------------------------

NN Fakta: Kort historik om markägandet i Västra Härjedalen (Härjedalsdomen).

Tvisten om renbete berör ej urbefolkningen samerna, som ofta felaktigt beskrivs i media och samekretsar.
Frågan om rätten till renbete är en tvist mellan markägare och samebymedlemmar.

Den påstådda kollektiva renbetesrätten kommer inte att prövas av EUROPADOMSTOLEN

Europadomstolens frågor till Sveriges regering.no.39013/04
_________________________________________________

09 02 29
Markägare vill bevara storskogen på sitt sätt
BORGÅBLADET/FINLAND
Nationalpark, nej tack. Markägarna är i stället redo att skydda och vårda Sibbo storskog via ett samarbetsnätverk.
_________________________________________________

09 02 29
Samer kritiserades för att inte komma till möten med politiker
Östersundsposten/Furnäsdalen
Rennäringen och den samiska kulturens utveckling i Härjedalen var ämnena vid en paneldebatt i Funäsdalen i går.
__________________________________________________

09 02 28
Markägare vann mot Banverket
Lantbruk - Skogsland
Hovrätten slår fast att Banverket ska stå för markägaren Ingemar Johnssons rättegångskostnader. Därmed kan markägare våga överklaga ersättningar som upplevs som oskäliga.
__________________________________________________

09 02 18
Fjällrådet vill avskaffa dubbelregistreringen
VÄSTERBOTTENS FOLKBLAD TÄRNABY.
Svenska Jägareförbundets Fjällråd vill ha större fördelar för svenska småviltsjägare och vill också upphäva dubbelregistreringen av älgjaktsmark.

NN Kommentar:
Ett upphävande borde vara ganska enkelt. Då dubbelregistreringen av älgjaktsmark endast är "regler av lägre valör" enligt Hovrätten övre Norrland Mål nr B739-02.

”Dubbelregistreringen är en styggelse och idén kan knappast vara framsprungen ur en erfaren jägares hjärna.” Detta skriver pensionerade polismästare Filip Gerhardsson i en utredning, som han gjorde på uppdrag av Länsstyrelsen I Västerbotten. En utredning som stoppats undan, då resultatet inte var i linje med myndighetens syn på problemet dubbelregistrering.
_________________________________________________

09 02 12
Länsstyrelsen redo ta strid om reservat
DAGBLADET
Går till domstol om markägare i Halsta-Stormyran inte vill sälja
Länsstyrelsen förhandlar just nu med tre markägare om att göra området Halsta-Stormyran i Ånge kommun till natur¬reservat.
Om inte markägarna vill sälja är länsstyrelsen beredd att ta till juridiska medel.
– Vi kan gå via domstolen, säger Lars Berggren på läns¬styrelsen.

NN Kommentar: Hot och våld är myndighetens strategi. Varför inte göra som på Länsstyrelsen i Norrbotten Avdelning miljö.
_________________________________________________

09 02 12
Äganderätten viktig vid bygglov för vindkraftverk
SÄFFLEL-TIDNINGEN
LRF i Värmland vill att äganderätten skall väga mycket tungt när det så småningom skall tas beslut om bygglov för vindkraftverk. Detta framfördes på tisdagen när LRF-företrädare sammanträffade med styrgruppen för vindkraft i Säffle.
_________________________________________________

09 02 05
Bakläxa för tingsrätten i renbetestvist
Östersunds-posten/FUNÄSDALEN.
Östersunds tingsrätt får bakläxa av hovrätten för att de avvisat ett tvistemål som gäller renbete. Hovrätten återvisar målet till tingsrätten för fortsatt handläggning.
________________________________________________

09 02 04
Högre miljöstöd kan rädda ängarna
ATL
Markägare med ängar och skogsbeten får kompensation för att de förlorar gårdsstöden när Jordbruksverket ändrar vad som får räknas som betesmark. I stället för gårdsstöd får de högre miljöstöd för markerna.
________________________________________________

09 02 04
Markägare varnas för snabba vindavtal
SR mobil
Många markägare skriver alltför lättvindigt under när företag kommer och vill hyra mark till vindkraftverk. Det säger Sören Dahl på LRF Konsult som uppmanar markägarna att granska avtalen noga.
_________________________________________________

09 02 04
Manifestation för rätt till land och vatten
SR Norrbotten
Det kommer att hållas en manifestation för samernas rätt till land och vatten under Jokkmokks marknad.

NN Kommentar: Det borde stå samebymedlemmarnas rätt till land och vatten, för det är vad RUSA arbetar för.
________________________________________________

09 01 27
Överklagar "övergrepp"
Gotlands Allehanda
Skogsägaren Arvid Olofsson överklagar nu länsstyrelsens planer på att göra naturreservat av hans skog intill Fardume träsk.
I avvaktan på reservatsbildningen får han inte röra sin skog.
________________________________________________

09 01 27
”Samebyns överklagande om vindkraft ska avslås”
Länstidningen ÖSTERSUND
GLÖTE LT Miljö- och byggnämnden föreslås stå fast vid sitt beslut att ge Vindkompaniet bygglov för 30 vindkraftverk på Glötesvålen.

I yttrandet skriver kommunen bl.a.
"En del av den för vindkraftsutbyggnaden aktuella marken är privatägd och omfattas således inte av betesrätt på grund av laga kraftvunnen dom i det så kallade Renbetesmålet."
_________________________________________________

09 01 26
Brev till kungen om samefrågan
NÄTTIDNINGEN sourze
"Som medborgare ber jag att få göra Ers majestät uppmärksam på den faktiska historien bakom dagens mycket känsloladdade diskussioner mellan renägare och markägare..."
_________________________________________________

09 01 22
Björnbitne Johnny får inte sjukpenning
Dalademokraten
Den 26 mars 2008 blev Johnny Smedberg svårt biten av en björn när han arbetade i skogen.
Sedan dess har han haft smärtor och problem att återgå i arbete.
Trots det drar försäkringskassan in sjukpenningen från den första januari.
_________________________________________________

09 01 22
Missnöje med advokaterna
Västerbottens Kuriren
Markägarna i det överklagade renbetesmålet ställer sig frågande inför Högsta domstolens önskan att låta motparten, samebyarna, yttra sig innan man beslutar om målet ska tas upp eller inte. Men inte nog med det, missnöjet med advokaterna är tydligt.
_________________________________________________

09 01 22
Namninsamling mot nationalpark på Blaikfjället
VK
Förra veckan skrev VK att kommunalråden i Vilhelmina och Dorotea reagerat kraftigt mot att länsstyrelsens egna tidsskrift, Västerbotten Nu, gått ut med att Blaikfjället ska bli en nationalpark.
_________________________________________________

09 01 22
Motstridiga uppgifter kring nationalpark
Västerbottens Kuriren
Kommunalråden i Dorotea och Vilhelmina har gått i taket sedan länsstyrelsen i en artikel i tidskriften Västerbotten Nu framställer det som att det är klart att Blaikfjället blir nationalpark, och dessutom hävdar att planerna på en nationalpark fått nästan enbart positiva bemötanden.
________________________________________________

09 01 22
Markägare anmäls för miljöbrott
Gotlands Allehanda
En markägare på Gotland anmäls av Länsstyrelsen misstänkt för att ha huggit ner ett 50-tal träd varav de flesta senvuxna gamla askar på sin mark inom ett naturreservat.

NN Kommentar:
På Länsstyrelsen i Norrbotten tar man till regelvidriga metoder för att skydda "gammelskog".

_________________________________________________

09 01 22
Samefonden vägrar betala arrendekostnader
GÖTEBORGS FRIA TIDNING
Regeringen vill att Samefonden ska betala arrende för mark de brukat i generationer. Lars Wilhelm Svonni, ordförande i Samefonden, vägrar.
Sedan årsskiftet ska medel från Samefonden gå till att finansiera kostnader för renbete på privat mark, enligt beslut från regeringen. Men en enig styrelse för samefonden vägrar att betala.

---------------------------------------------
NN Förtydligande:
I artikeln hävdar Lars Wilhelm Svonni att frågan berör en "ursprungsbefolkning" vilket är fel.
För att väcka sympatier har denna mytbild kablats ut över hela världen.

I själva verket berör frågan samebyar.
Samebyn är en organisation där alla människor inte är lika värda och man har monopol på en näring.
____________________________________
____________

09 01 16
Nekar jakt på statens mark
Västerbottens Kuriren
Den rätt att jaga och fiska på kringliggande mark som nybyggarna i Västerbottens inland hade enligt äldre författningar gäller inte efter avvittringen, så vida rätten inte har förbehållits i avvittringsutslaget.

---------------------------------------------
NN Kommentar:
Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion
Länsstyrelsernas uppgifter
1 § Länsstyrelsen har till uppgift att
1. noga följa länets tillstånd och behov,
2. främja länets utveckling och befolkningens bästa,

Aktuell debattartikel.
”Stulet land” beskriver 1500, 1600 och 1700 talen, men sen då?

Östen Stenlund Lövberg Klimpfjäll


________________________________________________

09 01 13
Samebyarna vill inte ta renbetet till HD
Västerbottens Kuriren
Högsta domstolen vill höra vad de tre samebyarna tycker innan man fattar beslut om eventuellt prövningstillstånd i det överklagade Nordmalingsmålet. Men samebyarna är inte intresserade av att den segdragna tvisten tas upp ännu en gång.
----------------------------------------
Ska vi ha renbete på privat mark?
Säg din åsikt i Västerbottens Kuriren.

Urval av klipp
Inlägg #23
Det tog bara en mansålder för staten SVERIGE att gå från ett lågutbildat folkhem till ett rövarkapetalistiskt egotrippat högutbilldat, roffa åt dig vad du kan stat. Det är domstolarnas syn på rättvisan och rättsäkerheten som speglar hur tillståndet i landet är. När nu HD skall höra sig för hos den ena parten om dom får ta upp äganderätten till prövning, då är vi ett land och folk i fritt fall
Karl Erik Karlsson 15/01 17:25
-----------------------------------------

NN Kommentar: Svaret är lika enkelt som självklart.
Detta avgör markägaren.
Privat lagfaren mark belastas ej av renskötselrätt, detta visar bla. SFS 1909:53 s. 7 angående marks avstående för Nomadlapparnas behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.

Lagen gäller fortfarande och skulle vara överflödig om det är som Sara Larsson påstår i en kommentar 14/01 23:25
"Renarna måste tas över andras marker eftersom dessa marker också tillhör samerna i den bemärkelsen att de har rätt att låta renarna beta på markerna."

Sara Larsson gör sig även skyldig till att sprida en mytbild om samer.
Frågan om renbete berör endast samebyn och dess medlemmar.
Många samer känner sig kränkta när de sammankopplas med en organisation samebyn, där inte alla människor är lika värda och där insynen är obefintlig.
Samebymedlemmarna har dessutom monopol på rennäringen.
________________________________________________

09 01 12
Strid om renbete kan avgöras av HD
SR/Ekot
Den långdragna striden om renbetet i Västerbottens kustland är på väg mot ett viktigt avgörande. Högsta Domstolen väntas inom kort besluta om det så kallade Nordmalingsmålet ska tas upp till prövning. Tidigare har såväl tingsrätt som hovrätt gett tre samebyar rätt till renbete om vintrarna, men över 100 markägare har överklagat.
-------------------------------

NN Kommentar: Det finns redan prejudicerande domar i målet, Härjedalsdomen är en.

Mot bakgrund av vad som tidigare hänt i Hovrätten övre Norrland så är Nordmalingsdomen inte särskilt vägledande.
Där räcker det att man brutit mot "regeler av lägre valör" för att bli fälld.

_______________________________________________

08 12 31
Renbete – hot mot naturvärden?
Länsstyrelsen i Dalarnas län har föreslagit att Norra Transtrandsfjällen blir ett naturreservat.
_______________________________________________

08 12 28
Fjällturisterna får lokalt kött
SÄLEN/Dalarnas Tidningar
Fjällkor som går och betar i slalombackarna på sommaren kan bli verklighet i Sälen. Sedan hamnar kossorna på krogarnas menyer och turisternas tallrikar som delikatess - Sälenproducerat naturbeteskött. Och räddar bygdens bönder.
_______________________________________________

08 12 15
Högsta Domstolens beslut 10 dec 2008.
Kuivakangas viltvårdsområdesförening / HÖ.
Läs och gör en egen bedömning.

SVERIGES DOMSTOLAR på internet.


_______________________________________________

08 12 13
HD-beslut milstolpe för markägares älgjakt
Jakt & Jägare
Håkan Önneholm och tio andra markägare jagade älg på de marker som de ägde eller arrenderade. De åtalades för jaktbrott – eftersom de jagat på egen hand och inte tillsammans med de övriga medlemmarna i Kuivakangas viltvårdsområdesförening.
Önneholm och de medåtalade fälldes i tingsrätten men friades i hovrätten. Nu har HD, Högsta domstolen sagt sitt. Viltvårdsområdets överklagan avslås, eftersom de inte har rätt att överklaga.
– I praktiken betyder det här att markägare kan bilda egna sektioner och jaga på viltvårdsområdesföreningarnas licenser. Ett steg i rätt riktning, säger Bernt Lindqvist, före detta förbundsjurist hos Jägarnas Riksförbund.
_______________________________________________

08 12 13
Jaktmatchen inte över
Norrbottens Kuriren ÖVERTORNEÅ.
HD:s beslut att Kuivakangas VVO inte har rätt att vara målsägare i jaktmålet innebär inte att föreningen har gett upp.

Nu kräver man skadestånd av den utbrytande markägaren Håkan Önneholm för de älgar som han skjutit och tagit tillvara.
_______________________________________________

08 12 12
Olika åsikter om jaktdom
Norrbottens Kuriren HAPARANDA.
Åsikterna om gårdagens beslut i Högsta domstolen kring jakten kommer att vara vägledande för vem som äger jakträtten går isär.
_________________________________________________

08 12 11
Markägare äger jakträtten
Norrbottens Kuriren ÖVERTORNEÅ.
Markägaren Håkan Önneholm, Kuusijärvi, anklagades för jaktbrott då han och nio andra markägare bröt sig ur viltvårdsområdesföreningen i Kuivakangas och jagade älg på egen hand. Högsta domstolen ger de utbrytande markägarna rätt.
- Det var väntat, säger en nöjd Håkan Önneholm.
_________________________________________________

08 12 11
Avgörande beslut för framtida viltvårdsområden
NSD ÖVERTORNEÅ. .
Högsta domstolen prövar inte Kuviakangasmålet.
Enligt HD:s bedömning har inte viltvårdsföreningen rätt att vara målsägande i frågan.
- En fantastisk seger för markägarna, säger Gunnar Björk, markägare.
_________________________________________________

08 12 10
Markägare får rätt i HD
Norrbottens Kuriren ÖVERTORNEÅ.
En markägare inom Övertorneå kommun får rätt i högsta domstolen. Han anklagades för tjuvjakt av viltvårdsområdesföreningen.
Markägaren fick rätt vid en dom i hovrätten 2006, men viltvårdsområdesföreningen nöjde sig inte med domen utan överklagade till Högsta domstolen.
----------------------------------------------------------------

NN Kommentar: Domen är en seger för grundläggande mänskliga rättigheter.
Men det har inte alltid varit så bevänt med den saken.
Hovrätten övre Norrland har fällt två markägare för jaktbrott. Och detta trots att de jagat på sin egen mark, och inte brutit mot något lag eller förordning.
Att de fällts för att det brutit mot en ”regel av lägre valör”, tycket Högsta domstolen inte var anmärkningsvärt.
Fallet är nu anmält till Europadomstolen.

---------------------------------------------------------------

Flera artiklar.
Utbrytare fick rätt om älgjakt i HD
Norra Västerbotten.
En markägare i Övertorneå som vägrat rätta sig efter de älgjaktsregler som bestämts av en viltvårdsområdesförening får rätt i Högsta domstolen (HD), skriver Norrbottens-Kuriren på nätet.
– Det här är en milstolpe när det gäller att slippa tvångsförvaltning av mark i viltvårdsområden, och det kommer att bli stora följder i hela landet, säger markägaren Håkan Önneholm till TT.
_________________________________________________

08 11 14
MR-dagarna handlar inte om människor
Norrbottens Kuriren (Ledare)
I GÅRDAGENS LEDARE slog jag ett slag för sparsamhet med mänskliga rättigheter. Rättighetsbegreppet borde reserveras för de grundläggande, klassiskt liberala, universella och individuella rättigheterna. Om varje mål och anspråk i ett samhälle kallas rättighet urholkas respekten för alla rättigheter.

MR-dagarna i Luleå är ett symptom på den nuvarande rättighetsinflationen.
Arrangemanget täcker mycket med sina 150 seminarier, nästan allting, utom just riktiga rättigheter. Privat äganderätt lyser med sin frånvaro i programmet. Yttrandefrihet behandlas, men med inriktningen att ingen får säga något som kränker någon annan. (Med tanke på hur lättkränkta folk blivit lär inte mycket bli sagt på det seminariet.) Klimatförändringar, barns rätt till inflytande, äldres rätt till hälsa, pornografi är några av många ämnen. Alla viktiga. Men kopplingen till mänskliga rättigheter?
_______________________________________________

08 11 14
FN:s urfolksforums ledare kritisk mot svenska regeringen
SR Sameradion
Ledaren för FN:s urfolksforum Victoria Tauli-Corpuz är kritisk mot regeringens förslag att använda samefondens pengar till att betala arrende för renbete i Härjedalen. Enligt henne bör regeringen omvärdera saken.

NN Kommentar: Frågan om renbete i Härjedalen torgförs på MR-dagarna som är ”Nordens största forum för mänskliga rättigheter”
Vad får ett sådant arrangemang för trovärdighet? När frågor som berör en organisation (samebyn) som är direkt fientlig mot grundläggande mänskliga rättigheter får utrymme på MR-dagarna.
Det är en fråga som arrangörerna borde ställa sig!

________________________________________________

08 11 10
Markägare trötta på renarna
ATL
Markägare i Härjedalen vädjar till jordbruksminister Eskil Erlandsson att engagera sig i renbetesfrågan.
______________________________________________

08 11 06
Högre ersättning när mark tvångsförvärvas
Skogsaktuellt
Nu vill regeringens utredare stärka äganderätten i samband med expropriation. Anledningen är att allt fler expropriationer görs av privata aktörer med ett vinstintresse.

----------------------------------
Statlig utredning SOU 2008:99
Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.
_______________________________________________

08 11 05
Stort skadestånd till markägare
ATL
Staten tvingas betala nästan dubbelt så mycket som de först erbjudit en markägare för ett stort naturreservat vid Vänerns strand
______________________________________________